Sådan familj, sådana behov. Även när det gäller ekonomin.

Sparbankens tjänster är till hjälp för familjens penningaffärer i olika livsskeden.

Gemensam ekonomi och gemensamma konton

Ett gemensamt konto gör det lättare att hantera gemensamma besparingar och utgifter. Ett gemensamt konto kan användas tillsammans eller av parterna skilt för sig. Gemensamma spelregler om hemmets utgifter underlättar vardagen.

De som bor i hushållet kan t.ex. överföra en överenskommen summa till det gemensamma ekonomikontot för gemensamma levnadskostnader. På det sättet är båda på det klara med vilka utgifter hushållet har i vardagen.

Läs mer om olika kontoralternativ

Parallellkort

Parallellkort kan kopplas till Sparbankens Visa Credit kort. Alla inköp, kontantuttag och andra betalningar som görs av huvudkorts- och parallellkortsinnehavarna faktureras på samma faktura. Alla myndiga kunder som är parter i kreditavtalet ansvarar solidariskt för krediten oavsett vilken av kortinnehavarna som har använt kortet.

Kom till kontoret så kan vi diskutera lämpliga kortalternativ.

Konto för barn

Öppna ett eget konto för ditt barn hos Sparbanken. På det sättet kan du skapa en grundplåt för barnets framtid. Även små insättningar växer småningom till ett ansenligt belopp.

Ett konto kan öppnas för ett barn under 15 år på två sätt:

  • av föräldrarna tillsammans på Sparbankens kontor.
  • av barnets pappa eller mamma med fullmakt av den andra föräldern.

Samtidigt avtalar man om huruvida också barnet ges dispositionsrätt till kontot samt om eventuella tilläggstjänster ska anslutas till kontot, såsom ett betalkort och nätbankskoder.

Stöd barnet genom att spara eller donera

Du kan stödja en ung persons framtid genom att spara regelbundet för hans eller hennes del. Värdet av ett föremål som ges som gåva brukar sjunka med tiden, medan en väl placerad penninggåva med stor sannolikhet ökar i värde.

Du kan spara för barn, barnbarn eller fadderbarn regelbundet t.ex. en gång i månaden eller en gång om året. Välj det sätt att spara som passar dig bäst.

Bra alternativ för sparande är

  • sparkonton
  • fonder
  • sparförsäkringar.

Bekvämt fondsparande

Att fondspara är lika enkelt som att göra en bankdeposition. Egendomen förvaltas av placeringsexperter som ständigt följer och analyserar utvecklingen. Den som får en fondandel i gåva kan omvandla den till kontanter när som helst genom att sälja den.

Ge en försäkring i gåva med Sparförsäkringen

En sparförsäkring är en sparlivförsäkring som är avsedd för sparande eller placering på lång sikt. I form av en försäkringsgåva kan du donera 3 999 € till en nära anhörig vart tredje år utan gåvoskattepåföljder. Försäkringsgåvan kan lösas in när försäkringen förfaller.

Sparbankens paketerade fondgåva för barn och ungdomar

Fondgåvan för barn och ungdomar är mångsidig och flexibel: du kan välja en engångsplacering eller ett regelbundet fondsparande. Paketerade fondgåvor finns att få på alla Sparbankers kontor.

Information om beskattning av penninggåvor finns på skatteförvaltningens webbplats.

Arbetslöshet och sjukdom

Ibland händer det att grunden för den egna ekonomin ger efter till följd av arbetslöshet eller allvarlig sjukdom. Sparbanken stöder och ger råd i hur du ska ordna dina penningaffärer i alla lägen. Vi hjälper dig också att förbereda dig för eventuella tråkiga överraskningar redan på förhand.

Välkommen till Sparbanken för diskussion ifall din livssituation förändras. Om du har lån kan vi göra ändringar i låneskötselplanen t.ex. genom att införa amorteringsfria månader i den eller förlänga lånetiden.

Med hjälp av låneskyddet kan du trygga din bostads- eller konsumtionskredit i händelse av arbetslöshet eller arbetsoförmåga.

Tjänsten Ekonomiskydd ger dig trygghet vid arbetslöshet eller tillfällig arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall. Du kan själv välja den skyddsnivå du vill ha för att täcka de regelbundna månadsutgifterna.

Om en närstående avlider

När en närstående avlider är de anhöriga tvungna att ta hand om praktiska ärenden mitt i sorgen. Sparbanken ger stöd och råd när det gäller att sköta dödsboets bankaffärer.

Banken får information från Befolkningsregistercentralen om att en kund har avlidit, men det är bra om även de anhöriga meddelar banken om dödsfallet så fort som möjligt. Detta kan göras enklast genom att lämna in dödsattesten eller ett ämbetsbevis till Sparbankens kontor.

Den avlidnes bankaffärer kan skötas smidigt när dödsboet ger en delägare fullmakt att hantera den avlidnes konton och förvalta tillgångarna. Den som utsetts att sköta dödsboets ärenden bokför användningen av tillgångarna och förvarar alla fakturor och verifikat.

Tidsfrister för bouppteckningen

Bouppteckning över den avlidnas egendom och skulder ska förrättas inom tre månader från dödsfallet. Ett bouppteckningsinstrument ska göras upp även om den avlidne är medellös. Bouppteckningsinstrumentet ska lämnas in till skattebyrån inom sex månader från bouppteckningen.

Mer information om beskattning av arv och gåva finns på Skatteförvaltningens webbplats.

Intressant just nu