Euribor förändras år 2019

Euribor som använts som referensränta för lån och insättningar förändras. Syftet är att börja använda ett nytt sätt att bestämma räntorna under år 2019. I den nya metoden baserar sig de noteringar som bankerna ger fortfarande primärt på genomförda transaktioner, men om det inte finns tillräckligt av dem kan annan marknadsinformation tas till hjälp. Bakom reformen står EMMI (European Money Markets Institute) som administrerar euriborräntorna.

Att Euribor365 upphör 31.3.2019 ingår en mera omfattande reform. Denna enskilda förändring har ingen praktisk inverkan på våra kunder.  Noteringen av Euribor 365 har härletts ur andra euriborräntor och tidigare publicerats som en egen notering men i fortsättningen räknas euribor365 med EMMIs formel: euribor x 365 / 360.

Vad är euribor? 

Euribor (Euro interbank offered rate) är en referensränta för eurozonens penningmarknad som allmänt används som referensränta på lån och insättningar. Euribor anger till vilket pris bankerna erbjuder sig att låna varandra medel i euro. Euriborräntorna noteras dagligen för olika långa perioder (1 vecka, 1, 3, 6 eller 12 månader). 

Till exempel är en stor del av finländarnas bolån bundna till 12 månaders euribor, varvid lånets ränta justeras en gång per år och räntan alltid är känd ett år åt gången.  Lånets totalränta bestäms enligt räntenoteringen på justeringsdagen och till den läggs lånets marginal.

Skriven
Typ
Nyhet

Intressant just nu