Sparbanksstiftelsen i Yttermark

Sparbanksstiftelsen i Yttermark bildades 2015 och äger tillsammans med Sparbanksstiftelsen i Kristinestad och Sparbanksstiftelsen i Närpes Närpes Sparbank Ab.

Stiftelsens ändamål är att befrämja sparandet och den ekonomiska fostran, stöda Yttermark bys samt Närpesområdets livskraft, välmåga och ekonomiska utveckling samt värna om sparbanksverksamhetens tradition inom Yttermark by och Närpesområdet.

Stiftelsen genomför sitt ändamål genom att ge understöd och stipendier och i övrigt ekonomiskt stöda befrämjandet av sparsamheten och den ekonomiska fostran samt forskningen, utbildningen och annan verksamhet för områdets livskraft, välmåga och ekonomiska utveckling samt bekantgöra resultaten av dessa. För att värna om sparbanksverksamhetens tradition samlar stiftelsen och tar vara på sparbankstraditionen inom sitt verksamhetsområde.

Understöd kan sökas för verksamhet som gynnar kultur, barn- och ungdomsarbete, idrott, hembygdsarbete och annan allmän- och samhällsnyttig verksamhet inom stiftelsens verksamhetsområde. Stiftelsen ska sträva till en rättvis fördelning av understöd mellan olika grupper och verksamhetsområden.

Understöden ges i huvudsak som projektbidrag åt organisationer och sammanslutningar. Bidrag beviljas inte för redan genomförda projekt och inte heller för facklig eller partipolitisk verksamhet. Det är önskvärt att sökanden har ett konto i Närpes Sparbank Ab.

Stiftelsen kan i samband med ansökningsförfarandet prioritera ansökningar från ett visst samhällsområde, t.ex. arbete med åldringar eller barn. Om så är fallet meddelas detta då ansökningstillfället börjar.

Vid varje ansökan ska stiftelsens ändamål beaktas.

INGEN ANSKÖNINGSOMGÅNG VÅREN 2020.

Europeiska centralbanken gav 27 mars 2020 bankerna under sin tillsyn rekommendation att avstå från vinstutdelning fram till 1.10.2020. Finansinspektionen fattade den 28 mars 2020 beslut om att kreditinstituten under sin tillsyn skall avstå från sin vinstutdelning fram till den 1 oktober 2020. Rekommendationen syftar till att säkerställa de finländska bankernas förmåga att stödja realekonomin genom att ge finansiering till företag och hushåll, för att lindra ekonomiska effekterna av cornoapandemin. Utgående ifrån detta delar Sparbanksstiftelsen i Närpes, Sparbankstiftelsen i Kristinestad och Sparbanksstiftelsen i Yttermark inte ut vinstmedel under våren 2020.

Ansökningsförfarande

Med undantag av stiftelseåret ordnas i fortsättningen under varje kalenderår minst ett och högst två ansökningstillfällen. Information om tidpunkterna för ansökningarna ges på denna sida samt genom annonser i lokaltidningarna, via Närpes Sparbank Ab:s sidor på sociala medier samt på Närpes Sparbank Ab:s kontor. Övrig information gällande ansökningsförfarandet samt ansökningsblanketten finns på denna sida.

Beslut om understöd fattas inom tre månader efter avslutad ansökningstid.

Sökanden ska själv se till att ansökningsdokumenten är framme inom den utsatta ansökningstiden. Försenade ansökningar beaktas inte. Ansökningsdokumenten och bilagorna returneras inte. Stiftelsen kan be sökanden om sådana tilläggsutredningar den anser nödvändiga.

Beslutsförfarande

Stiftelsens förvaltningsråd fattar årligen beslut om storleken på de stöd som stiftelsen ska bevilja. Beslut om beviljande av understöd fattas av stiftelsens styrelse. Stiftelsens ombudsman presenterar ansökningarna för styrelsen. Styrelsens beslut meddelas sökandena direkt.

Beviljande av understöd förpliktar inte stiftelsen att i ett senare skede understöda projektet. Stiftelsen kan även bevilja en mindre summa i understöd än den summa som söks.

Utbetalning av beviljat understöd

Stiftelsen kan besluta att hela understödet betalas ut till mottagaren på en gång eller att understödet utbetalas i omgångar. 

Förutom att mottagare av understöd informeras personligen ska stiftelsen på denna sida informera om mottagare av understöd. Information om mottagare av understöd kan även publiceras på Närpes Sparbank Ab:s sidor på sociala medier. Undantag görs för sådana mottagare av stöd där publiceringen av deras namn skulle yppa känsliga uppgifter såsom till exempel uppgifter om personens sociala ställning eller hälsotillstånd, eller försätta mottagaren av stödet i fara.

Stiftelsen kan även välja att ordna utdelningstillfällen dit lokala massmedier bjuds in.

När en sökande erhållit understöd från stiftelsen skall denne på överenskommet sätt synliggöra sitt samarbete med stiftelsen.

Mottagaren är även skyldig att tillställa stiftelsen det informationsmaterial som behövs för presentation av det genomförda projektet på webbplatsen. En redogörelse över den verksamhet som erhållit understöd bör i regel inlämnas.

Grunder för återkrav av utbetalt understöd

Om projektet som beviljats understöd av någon anledning inte realiseras eller om det avbryts ska stiftelsen omedelbart meddelas om detta. Utbetalt understöd kan i sådana fall komma att återkrävas.

Beviljade understöd

Våren 2018

Våren 2017

Våren 2016

 

Yhteystiedot