Säästöpankki Sijoitusobligaatio Vastuullinen Tulevaisuus

Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen merkitys korostuu koko ajan enemmän, myös sijoitustoiminnassa. Säästöpankki Sijoitusobligaatio Vastuullinen Tulevaisuus tarjoaa osakekorin mahdolliseen arvonnousuun sidotun tuottomahdollisuuden. 

Päättäväinen tyttö luottaa tulevaisuuteensa ja tahtoo menestyä.

hajautettu sijoituskohde viiden vuoden määräajaksi.

Kestävän kehityksen huomioimisesta on tullut yrityksille merkittävä kilpailutekijä ja sijoittajille tuotonlähde.

Sijoituskoriin on valittu viisi yritystä, joissa vastuullisuus ja kestävän kehityksen huomioiminen ovat vahvasti mukana ohjaamassa toimintaa.

Miksi sijoittaa Säästöpankki Vastuullinen Tulevaisuus -sijoitusobligaatioon?

  • Sijoittamisessa vastuulliset ja ympäristön suotuisaa kehitystä edistävät kohteet ovat kasvattaneet suosiotaan. Olemme valinneet sijoituskoriin yrityksiä, jotka hyötyvät näistä trendeistä.
  • Sijoitusvirrat vastuullisiin yrityksiin ovat johtaneet siihen, että näiden arvostuskertoimet ovat nousseet.
  • Osa Säästöpankki Vastuullinen Tulevaisuus -sijoituskorin yrityksistä, esimerkiksi UPM, on jo aloittanut suuremman muutoksen kestävämpään kehitykseen, hiilijalanjäljen pienentämiseen sekä ympäristökuormituksen madaltamiseen.
  • Sijoittamalla sijoitusobligaatioon pääset hyötymään osakkeiden mahdollisesta positiivisesta arvon kehityksestä ilman riskiä nimellispääoman menettämisestä. 
  • Kurssikehityksistä riippuen saat tuottoa, joka on sidottu lainaehtojen mukaisesti osakekorin mahdolliseen arvonnousuun (tuottokattoon asti).

Säästöpankki Sijoitusobligaatio Vastuullinen Tulevaisuus -osakekorin sisältö

Sijoitusobligaation kohde-etuutena on tasapainoin viidestä vastuullisuus ja kestävä kehitys -trendiä noudattavasta yhtiöstä koostuva osakekori. 
  • ABB Ltd 20 %
  • Intel Corporation 20 %
  • Schneider Electric SE 20 %
  • UPM-Kymmene Oyj 20 %
  • Vestas Wind Systems 20 %

Sijoitusobligaation sijoituskohteina olevien yritysten esittely

ABB Ltd

Sveitsiläisen ABB:n toiminnot on jaettu neljään yksikköön: automaatio (sensoreita ja järjestelmäratkaisuja prosessiteollisuudelle), robotiikka (autoteollisuus), sähköistyminen (laaja tuotesalkku) ja motions (sähkömoottorit ja voimansiirto).

Energiatehokkuuden parantaminen on yksi ratkaiseva teollisuuden menestystekijä tulevaisuudessa. ABB:llä on energiakustannuksia leikkaavaa ja päästöjä vähentävää teknologiaa. Toimitusjohtajan odotetaan kehittävän yrityksen toimialajakaumaa edelleen.

Intel Corporation 

Intel Corporation on yhdysvaltalainen puolijohdevalmistaja, jonka tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä käyttää ainoastaan uusiutuvaa energiaa toiminnoissaan. Intel tarjoaa energiatehokkaita ratkaisuja datakeskuksille. Datakeskukset ovat maailman mittakaavassa suuria sähkön käyttäjiä.

Intelin lähiajan kasvua tukee 5G puhelinverkot ja uskomme, että tuotantovaikeudet uusien prosessorien osalta ratkaistaan.

Schneider Electric SE 

Ranskalainen Schneider Electric valmistaa sähkölaitteita seuraaviin segmentteihin: aurinkoenergia, sähköauton latausasema, koti-automaatio, kysynnän hallinta ja älykkäät sähköverkot. Älykkäät ratkaisut rakentamisessa tarjoavat huomattavia energiasäästöjä kiinteistöissä. Rakentamisessa energiaratkaisujen osuus kokonaisuudesta kasvaa, mikä kasvattaa liikevaihtoa ja liikevoittoa.

Schneider Electricillä on vahva markkina-asema, joka vahvistunee vielä lisää regulaation ja tuotekehitystarpeen kasvaessa.

UPM-Kymmene Oyj 

Suomalaisen UPM:n investoinnit biopolttoaineisiin ja biokemikaaleihin siirtävät yrityksen toimialan pois paperista uusiutuviin toimialoihin.

Mikäli nämä investoinnit onnistuvat yrityksellä on selkeä ja kannattava kasvupotentiaali kestävän kehityksen raaka-aineissa, jotka vähentävät fossiilisten raaka-aineiden käyttöä. Lyhyemmän ajan ajurina on myös Uruguyan kustannustehokas sellutehdas.

Vestas Wind Systems

Tanskalainen Vestas Wind Systems valmistaa tuulivoimaloita ja tarjoaa huoltopalveluita. Tuulivoimaloiden kysyntä tulee pysymään korkeana seuraavat vuosikymmenet. Vestaksen vahva asema markkinoilla ja erityisesti kasvu huoltosopimuksissa antavat hyvät edellytykset kannattavalle kasvulle.
    
Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. 
Sijoitusobligaation merkintäaika: 28.9–23.10.2020
Laina-aika: 2.11.2020–16.11.2025

 

Lue lisää Säästöpankki Sijoitusobligaatio Vastuullinen Tulevaisuus -markkinointiesitteestä.

Avaintietoesite Säästöpankki Sijoitusobligaatio Vastuullinen Tulevaisuus
Ohjelmaesite
Lainaehdot (englanninkielinen)