Säästöpankkien Varainhoidon vastuullisuuskatsaus, joulukuu 2023

Säästöpankkien Varainhoidon sijoitustoiminnassa huomioidaan vastuullisuus. Noudatamme vastuullisen sijoittamisen periaatteita kaikissa rahastoissamme. Toteutus tapahtuu eri lähestymistapojen kautta ja vaihtelee hieman omaisuusluokkien välillä.
Säästöpankin brändikuva

Vastuullinen sijoittaminen on teema, jonka merkitys korostuu koko ajan enemmän. Sijoittajat haluavat saada lisää tietoa sijoituskohteena olevien yritysten toiminnasta, mutta myös varainhoitajien toiminnasta vastuullisen sijoittamisen saralla. Vastuullisella sijoittamisella tarkoitetaan ns. ESG-asioiden (Environment, Social and Governance) huomioimista sijoitustoiminnassa.

Vastuullinen sijoittaminen voi merkitä eri asioita eri sijoittajille. Toinen saattaa keskittyä yhteen tai muutamaan itselleen tärkeään aiheeseen, kun taas toinen voi katsoa asiaa kokonaisvaltaisemmin. Vastuulliseen sijoittamiseen on useita eri lähestymistapoja. Lue lisää periaatteistamme.

Vastuullinen sijoittaminen merkitsee Säästöpankkien varainhoidolle enemmän kuin riskien hallintaa, se tarkoittaa myös liiketoimintamahdollisuuksia. Vastuullisella sijoittamisella pyrimme saavuttamaan mahdollisimman hyvän tuoton valitulla riskitasolla. Uskomme, että vastuullisesti toimivat yhtiöt ovat pitkällä aikavälillä kannattavampia kuin yhtiöt, jotka eivät toimi kestävällä tavalla. Teemapohjaisessa sijoittamisessa ja positiivisessa arvottamisessa keskitytään johonkin valittuun vastuullisuusteemaan. Säästöpankki Ympäristö -erikoissijoitusrahasto edistää ympäristön kestävää käyttöä.

Haluamme olla vastuullisuudestamme arvostettu ja läpinäkyvästi toimiva varainhoitaja. Vastuullisuus on kiinteä osa sijoitusprosessiamme. Noudatamme vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja omistajaohjauspolitiikkaamme Säästöpankkien Varainhoidon kaikessa sijoitustoiminnassa. Toteutus tapahtuu eri lähestymistapojen kautta ja vaihtelee hieman omaisuusluokkien välillä.

Säästöpankkien varainhoidossa vastuullisuuden periaatteiden soveltaminen on integroitu suoraan osaksi sijoitusprosessia. Salkkukohtaisesti nimetty salkunhoitaja huolehtii oman salkkunsa tuotoista, riskeistä ja vastuullisen sijoittamisen soveltamisesta käytännön sijoitustoiminnassa. Säästöpankkien varainhoidossa vastuullisuutta mitataan erilaisin mittarein ja mittaamista kehitetään tarpeiden mukaisesti. Käytämme useita tunnuslukuja, jotta voimme arvioida rahastojemme vastuullisuutta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. 

Vastuullisuusjohtaja ja ESG-analyytikko kehittävät, kouluttavat ja seuraavat vastuullisen sijoittamisen toteutumista eri omaisuuslajeissa sekä raportoivat vastuullisuuden toteutumisesta sijoitustoiminnassa. Sp-Rahastoyhtiön hallitus vahvistaa säännöllisesti vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja seuraa vastuullisuuden toteutumista. 

Lue lisää rahastojen vastuullisuusluokituksista ja -pisteytyksistä vastuullisen sijoittamisen katsauksestamme.

Kestävä kehitys ja ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos ja ympäristön hyvinvointi ovat teemoja, jotka näkyvät yritysten strategisissa tavoitteissa ja liiketoiminnan suunnittelussa. Ilmastonmuutoksen kiihtyminen johtaa väistämättä lainsäädännön muutoksiin ja sitä kautta yritysten toimintaympäristö tulee muuttumaan merkittävästi. Ympäristöasioista on tullut yrityksille merkittävä kilpailutekijä ja sijoittajille tuotonlähde. Uusia teknologioita syntyy jatkuvasti ja vanhoja tuotantomalleja kehitetään vastaamaan kestävän kehityksen ja ilmastomuutoksen haasteeseen.

Vuoden 2023 lopussa järjestetyssä COP 28 -ilmastokokouksessa tehtiin historiallinen valtioiden päätöslauselma fossiilisista polttoaineista luopumisesta globaalisti ilmastonmuutoksen pahimpien vaikutusten välttämiseksi. Myös EU komissio suositteli vuoden vaihteessa, että kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä tiukennetaan, siten että päästöjä vähennetään vuoteen 2040 mennessä jo 90 prosenttia vuoden 1990 tasosta. Myös Irenan (International Renewable Energy Agency) raportin mukaan uusiutuviin energiaratkaisuihin tehtyjen vuotuisten investointien pitäisi nelinkertaistua, jos halutaan saavuttaa 1,5 asteen ilmaston lämpenemistavoite. Lisäksi USA:n IRA (Inflation Reduction Act) ilmastopaketti, EU:n laatima RePowerEU-ohjelma, ja Fit for 55 -ohjelmat sekä EU:n kestävän rahoituksen sääntely ohjaavat sijoituksia kestävämpiin ratkaisuihin.

Otamme sijoitustoiminnassamme huomioon rahastojemme kohdeyritysten toiminnan ilmastovaikutukset. Käytössämme on erilaisia tunnuslukuja, joiden avulla lisäämme rahastojemme ympäristövaikutusten ja hiiliriskin läpinäkyvyyttä. Olemme myös poissulkeneet suorista sijoituksista hiilenkäyttäjiä ja –tuottajia, joista kerromme tarkemmin vastuullisen sijoittamisen katsauksen kohdassa Poissulkeminen.

Myös arvioitaessa sijoituksia valtioiden joukkovelkakirjalainoihin, kehitämme ja teemme kokonaistarkastelua huomioiden erilaisia vastuullisuustekijöitä. Näitä voivat olla esimerkiksi poliittiset toimintatavat, hallinnon vahvuus, sosiaalinen ja ihmisoikeuksien kehitys ja uudistushalukkuus.

Raportoimme vuosittain vastuullisen sijoitustoiminnan toteutumisesta myös osana Säästöpankkiryhmän vastuullisuusraporttia sekä julkaisemme vuosiraporttimme PRI:lle. Lue lisää vastuullisesta sijoittamisesta nettisivuiltamme.

Säästöpankki Ympäristö –erikoissijoitusrahasto julkaisee neljännesvuosittain vaikuttavuusraportin.

Olemme mukana:

Principles for Responsible Investment -logo. Finsif -logo. CDP-logo.

Climate Action 100+ -logo. TCFD -logo. Un global compact -logo.