Ilmasto- ja ympäristöriskien hallinnalla kohti kestävämpää finanssisektoria ja vähähiilistä taloutta

Ilmastonmuutoksen ja luontokadon vaikutukset ulottuvat myös talouteen ja liiketoimintaan. Finanssisektorilla on keskeinen rooli rahoituksen ohjaamisessa kestävää kehitystä edistäviin kohteisiin, mutta myös ilmasto- ja ympäristöriskien tunnistamisessa. Tunnistamalla ja analysoimalla riskejä pankit voivat parantaa rahoitusalan kykyä selvitä esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja luontokadon aiheuttamista häiriöistä sekä tukea asiakkaidensa hallittua siirtymistä vähähiiliseen talouteen.

Kirjoittajat: Virve Valonen, Säästöpankkiryhmän vastuullisuusjohtaja ja Elisa Mansikkamäki, Säästöpankkiryhmän ESG-trainee.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat nähtävissä jo nyt, muun muassa sään ääri-ilmiöiden lisääntymisenä ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemisenä. Ilmaston lämmetessä vaikutukset vain voimistuvat, mikä tarkoittaa, että ilmastonmuutokseen ja ympäristöön liittyvät riskit lisääntyvät ja muuttuvat monimutkaisimmiksi.

Maailman talousfoorumin vuonna 2024 teettämän riskiraportin (WEF_The_Global_Risks_Report_2024.pdf) mukaan globaalisti vakavimpien pitkän aikavälin riskien kärkipaikkaa pitävät ilmastoon ja ympäristöön liittyvät riskit. Vakavimpina riskeinä nähdään sään ääri-ilmiöt, kriittinen muutos maapallon järjestelmissä, luontokato ja ekosysteemien romahtaminen. Sään ääri-ilmiöt ovat raportin mukaan myös toiseksi vakavin lyhyen aikavälin riski. Ilmastonmuutos ei siis ole ainoastaan ympäristökysymys vaan myös taloudellinen kysymys.

Global risk report 2024 top10.

Rahoitussektorilla on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa

Pankkien rooli ilmastonmuutoksessa ulottuu alan luonteen takia laajemmalle kuin vain alan suoriin päästöihin ja niiden vähentämiseen. CDP:n raportin (Finance sector’s funded emissions over 700 times greater than its own - CDP) mukaan finanssilaitosten sijoitus-, luotonanto- ja merkintätoimintaan liittyvät kasvihuonekaasupäästöt ovat keskimäärin yli 700 kertaa suuremmat kuin niiden suorat päästöt. Tämä korostaa alan merkittävää välillistä vaikutusta maailmanlaajuisiin päästöihin muiden teollisuudenalojen rahoituksen kautta. Samaisen raportin mukaan monet rahoituslaitokset eivät kuitenkaan vielä raportoi ja/tai hallitse merkittävimpiä ilmastoriskejään, eli rahoitukseen liittyviä riskejä.

Vihreän siirtymän kannalta on ratkaisevan tärkeää, että pääomaa ohjataan vähähiilisen talouden ja yhteiskunnan resilienssin tukemiseen. IPCC:n vuonna 2023 julkaiseman synteesiraportin (AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023) mukaan rahoitusvirrat eivät ole globaalilla tasolla riittäviä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen edistämiseksi. Rahavirrat ovat vuosien aikana lisääntyneet mutta eivät vieläkään riittävästi. Finanssisektorin rooli on keskeinen rahoituksen ohjaamisessa kestävää kehitystä edistäviin kohteisiin, mutta myös ilmastonmuutokseen liittyvien riskien tunnistamisessa. Nämä kaksi roolia ovat kytköksissä toisiinsa, sillä ilmastonmuutoksen määrätietoinen hillitseminen luonnollisesti pienentää ilmasto- ja ympäristöriskejä – mitä lämpimämmäksi ilmasto muuttuu, sitä suuremmiksi riskit kasvavat.

Pankit voivat edistää ilmasto- ja ympäristöriskien tunnistamista ja parempaa huomioimista

Ilmasto- ja ympäristöriskit vaikuttavat myös rahoitusmarkkinoiden toimintaan. Rahoitusalalle huolia aiheuttavat ilmastopolitiikasta johtuvat siirtymäriskit ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista johtuvat fyysiset riskit. Huoli liittyy etenkin toimijoiden kykyyn arvioida näiden riskien vaikutuksia ja kustannuksia liiketoiminnassaan. Erilaisten riskianalyysien, skenaarioanalyysien ja stressitestien avulla pankit voivat parantaa oman toimintansa ja rahoitusalan kykyä selvitä ilmastohäiriöistä sekä tukea asiakkaidensa hallittua siirtymistä vähähiiliseen talouteen.

Lisäksi on ehdotettu, että ilmastoon liittyvät riskit otettaisiin osaksi vakavaraisuuskehikkoa (Regulatory and Policy Initiatives to Address Sustainability-related Risks and Opportunities). Ehdotuksen tarkoituksena on varmistaa, että rahoituslaitokset ovat varustautuneita selviytymään ilmastoon liittyvistä häiriöistä ja kykenevät jatkossakin tarjoamaan rahoitusta vähähiiliseen ja kestävään talouteen siirtymiseen. Pankkien onkin tunnistettava ja hallittava ilmasto- ja ympäristöriskejä siinä, missä ne tunnistavat ja hallitsevat muitakin pankkitoiminnan riskejä. Ilmastonmuutos on monimutkainen haaste, mutta pankit voivat ottaa aktiivisen roolin sen hallinnassa ja siihen sopeutumisessa sekä edistää kestävää taloutta.

Säästöpankki on laatinut ilmasto- ja ympäristöriskien olennaisuusanalyysin, toimenpidesuunnitelman ja ilmastonmuutoksen siirtymäsuunnitelman

Ilmasto- ja ympäristöriskien arvioiminen on osa Säästöpankkiryhmän vastuullisuutta ja riskien hallintaa. Tunnistaakseen ilmasto- ja ympäristöriskejä, Säästöpankkiryhmä on toteuttanut keväällä 2024 laajan olennaisuusanalyysin ilmasto- ja ympäristöriskejä koskien Säästöpankkiryhmän asiantuntijoiden ja johtoryhmän voimin. Analyysissä käsiteltiin sekä fyysisten riskien että siirtymäriskien olennaisuutta operatiivisten, luotto-, likviditeetti-, liiketoiminta- ja markkinariskien osalta. Analyysissä arvioitiin esimerkiksi suurten ympäristövaikutusten omaavien ja ilmastonmuutokselle herkkien toimialojen osuutta sekä tiettyjen poliittisesti herkkien toimialojen, kuten turpeen osuutta rahoitusportfoliosta. Lisäksi arvioitiin tallettajien ja vakuuksien, kuten asuntojen, kiinteistöjen, metsien ja peltojen sijaintia tulvariskialueilla ja lainojen vakuuksien energiatodistusten tasoa. Olennaisuusanalyysissä analysoitiin myös sijoitusten altistumaa fossiileille energialähteille ja kuivuus- tai metsäpaloalueille. Sp-Rahastoyhtiön hallinnoimille rahastoille laadittiin myös ilmastonmuutoksen skenaarioanalyysit ja stressitestit Rocky Mountain Instituten hallinnoiman ja 2° Investing Initiativen kehittämällä PACTA (Paris Agreement Capital Transition Assessment) -työkalulla. Analyysin perusteella Säästöpankkiryhmä on ottanut käyttöön myös toimenpidesuunnitelman ilmasto- ja ympäristöriskejä koskien.

Hallitakseen ilmasto- ja ympäristöriskejä Säästöpankkiryhmässä huomioidaan ESG-tekijöitä ja -riskejä osana sijoitus- ja luottopäätöksiä. Vastuullisen sijoittamisen periaatteet sekä luotto-ohjeen vastuullisen ja kestävän luotonannon periaatteet sisältävät esimerkiksi eri toimialoja koskevia poissulkuperiaatteita. Sp-Rahastoyhtiön hallinnoimien varojen sijoittamisessa ja Säästöpankkiryhmän luotonannossa huomioidaan myös kestävän sijoittamisen ja rahoittamisen ESG-kriteereitä. Säästöpankkiryhmä tarjoaa lisäksi tuotteita, kuten energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian investointeja tukevaa energialainaa, vihreää yrityslainaa ja ns. vaalean vihreitä sijoitustuotteita (tiedonantoasetuksen artikla 8-mukaisia tuotteita). Pyrimme näillä vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin ja tukemaan heitä vihreässä siirtymässä.

Hallittua vihreää siirtymää ja ilmastoriskien hillintää varten Säästöpankkiryhmä on laatinut myös esimerkiksi ilmastonmuutoksen transitio-, eli siirtymäsuunnitelman, joka on tavoitteena viimeistellä ja hyväksyä vuoden 2024 loppupuolella. Siirtymäsuunnitelmassa asetetaan esimerkiksi liiketoimintoja ja omaa toimintaa koskien tavoitteet lyhyellä ja pitkällä aikavälillä sekä tavoitteiden etenemistä arvioivat mittarit ja toimenpiteet. Ilmastonmuutoksen siirtymäsuunnitelma on jatkoa Säästöpankkiryhmän vastuullisuusstrategiassaan aiemmin asettamille ilmastotavoitteille ja tukee myös kestävyysraportointidirektiivin sekä yritysvastuudirektiivin velvoitteiden täyttämistä jatkossa. Velvoitteiden lisäksi haluamme rakentaa kestävää yhteiskuntaa tukemalla asiakkaitamme ja mahdollistamalla myös heidän hallitun siirtymisensä kohti vähähiilisempää toimintaa.

 

Kirjoittajat: Virve Valonen, Säästöpankkiryhmän vastuullisuusjohtaja ja Elisa Mansikkamäki, Säästöpankkiryhmän ESG-trainee.

 

Kirjoittajat: Virve Valonen, Säästöpankkiryhmän vastuullisuusjohtaja ja Elisa Mansikkamäki, Säästöpankkiryhmän ESG-trainee.
Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista