Sp-Henkivakuutuksen selvitys lisäetujen jakamista koskevien tavoitteiden toteutumisesta

Selvitys lisäetujen jakamista koskevien tavoitteiden toteutumisestaSp-Henkivakuutus Oy:n tavoitteena on antaa pitkällä aikavälillä voitonjakoon oikeutetuille vakuutussäästöille ennen kuluja ja veroja kokonaishyvitys, joka on vähintään Suomen valtion pitkän joukkovelkakirjalainan tuotto. Säästövakuutuksissa tavoitetasona on maturiteetiltaan 5 vuoden ja eläkevakuutuksissa 10 vuoden joukkovelkakirjalainojen korkotasoa vastaava tuotto. Kokonaishyvitys muodostuu laskuperustekorosta tai vuosikorosta ja vuosittain määrättävistä lisäkorosta. Sp-Henkivakuutus Oy:n hallitus päättää vuosikoron ja lisäkoron vuosittain ja niiden määrään vaikuttaa mm. yleinen korkotaso, yhtiön onnistuminen sijoitustoiminnassa pitkällä aikavälillä, vakuutuksen laskuperustekoron taso sekä yhtiön vakavaraisuus. Lisäksi vuosi- ja lisäkorossa otetaan huomioon, jos yhtiön tulee ko. vakuutuslajin osalta varautua tulevaisuuden osalta oletettua korkeampiin korvausmenoihin johtuen mm. vakuutettujen kuolleisuuden merkittävästä muutoksesta. Lisäetujen tasossa pyritään jatkuvuuteen.

Tavoitteet ovat voimassa toistaiseksi. Sp-Henkivakuutus Oy:n hallituksella on oikeus muuttaa tavoitetta ja periaatteita vakuutusyhtiöitä säätelevän lainsäädännön puitteissa. Julkaistut lisäetujen jakoperusteet ja kohtuusperiaatteen soveltaminen eivät ole osa vakuutussopimusta.

Tässä selvityksessä arvioidaan, miten tavoitteet ovat toteutuneet Sp-Henkivakuutuksen toiminnan yhdeksänä ensimmäisenä vuotena. Tämä selvitys on nähtävillä Sp-Henkivakuutuksen verkkosivuilla www.sphenki.fi.

Lisäetuihin oikeuttavat vakuutussopimukset

Sp-Henkivakuutuksen säästövakuutuksilla, eläkevakuutuksilla, ryhmäeläkevakuutuksilla ja kapitalisaatiosopimuksilla on oikeus lisäetuihin siltä osin kuin vakuutusten säästöt on kohdistettu takuukorkoiseen säästönosaan. Näille säästönosille hyvitettävien lisä- ja vuosikorkojen tavoitteet on kuvattu edellä. Koska Sp-Henkivakuutuksen tavoitteena on ylittää käytetty viitekorko nimenomaan pitkällä aikavälillä, tulee säästövakuutuksessa ja kapitalisaatiosopimuksessa tavoitteen toteutumista tarkastella vähintään viisi vuotta voimassa olleiden vakuutusten osalta ja eläkevakuutuksessa ja ryhmäeläkevakuutuksessa vähintään 10 vuotta voimassa olleiden vakuutusten osalta. Sp-Henkivakuutuksella on ollut säästö- ja eläkevakuutuksia joulukuusta 2007 lähtien, kapitalisaatiosopimuksia joulukuusta 2010 lähtien sekä ryhmäeläkevakuutuksia lokakuusta 2010 lähtien, joten säästövakuutuksen ja kapitalisaatiosopimuksen osalta tavoitteiden toteutumisen arviointi on mahdollista. Eläkevakuutuksen ja ryhmäeläkevakuutuksen osalta tavoitteiden toteutumista ei vielä pystytä arvioimaan tavoitteiden mukaiselta aikaväliltä. Seuraavissa kaaviossa on esitetty Sp-Henkivakuutuksen hyvittämä kokonaiskorko verrattuna tavoitteessa määriteltyyn viitekorkoon vuoden 2008 alusta lähtien ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan ajanjaksolta 1.12.2007 – 31.12.2015.

Säästövakuutuksen osalta voidaan arvioida lisäetutavoitteen toteutumista tavoitteen mukaisella viiden vuoden aikaperiodilla. Näin tarkasteltu Säästövakuutuksen kumulatiivinen tuotto ennen kuluja jokaisella viiden vuoden aikajaksolla on ylittänyt Suomen valtion vastaavan aikavälin 5 vuoden obligaatiotuottoa korkeampi.

LIITTEET:

Kuvat_ selvitys lisaetujen jakamisesta_2016


Selvitys lisäetujen jakamista koskevien tavoitteiden toteutumisesta 2016
Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista