Sparbanksstiftelsen i Närpes

Sparbanksstiftelsen i Närpes bildades 2015 och äger tillsammans med Sparbanksstiftelsen i Kristinestad och Sparbanksstiftelsen i Yttermark Närpes Sparbank Ab.

Stiftelsens ändamål är att befrämja sparandet och den ekonomiska fostran, stöda Närpes-Kaskö-områdets livskraft, välmåga och ekonomiska utveckling samt värna om sparbanksverksamhetens tradition inom Närpes-Kaskö-området.

Stiftelsen genomför sitt ändamål genom att ge understöd och stipendier och i övrigt ekonomiskt stöda befrämjandet av sparsamheten och den ekonomiska fostran samt forskningen, utbildningen och annan verksamhet för områdets livskraft, välmåga och ekonomiska utveckling samt bekantgöra resultaten av dessa. För att värna om sparbanksverksamhetens tradition samlar stiftelsen och tar vara på sparbankstraditionen inom sitt verksamhetsområde.

Understöd kan sökas för verksamhet som gynnar kultur, barn- och ungdomsarbete, idrott, hembygdsarbete och annan allmän- och samhällsnyttig verksamhet inom stiftelsens verksamhetsområde. Stiftelsen ska sträva till en rättvis fördelning av understöd mellan olika grupper och verksamhetsområden.

Understöden ges i huvudsak som projektbidrag åt organisationer och sammanslutningar. Bidrag beviljas inte för redan genomförda projekt och inte heller för facklig eller partipolitisk verksamhet. Det är önskvärt att sökanden har ett konto i Närpes Sparbank Ab.

Stiftelsen kan i samband med ansökningsförfarandet prioritera ansökningar från ett visst samhällsområde, t.ex. arbete med åldringar. Om så är fallet meddelas detta då ansökningstillfället börjar.

Vid varje ansökan ska stiftelsens ändamål beaktas.

INGEN ANSKÖNINGSOMGÅNG VÅREN 2020.

Europeiska centralbanken gav 27 mars 2020 bankerna under sin tillsyn rekommendation att avstå från vinstutdelning fram till 1.10.2020. Finansinspektionen fattade den 28 mars 2020 beslut om att kreditinstituten under sin tillsyn skall avstå från sin vinstutdelning fram till den 1 oktober 2020. Rekommendationen syftar till att säkerställa de finländska bankernas förmåga att stödja realekonomin genom att ge finansiering till företag och hushåll, för att lindra ekonomiska effekterna av cornoapandemin. Utgående ifrån detta delar Sparbanksstiftelsen i Närpes, Sparbankstiftelsen i Kristinestad och Sparbanksstiftelsen i Yttermark inte ut vinstmedel under våren 2020.

Ansökningsförfarande

Beslutsförfarande

Utbetalning av beviljat understöd

Grunder för återkrav av utbetalt understöd

Ta kontakt

anna-lena_afHällström

Anna-Lena af Hällström

HR-chef & marknadsföringsansvarig