Sparbanksstiftelsen i Närpes

Sparbanksstiftelsen i Närpes bildades 2015 och äger tillsammans med Sparbanksstiftelsen i Kristinestad och Sparbanksstiftelsen i Yttermark Närpes Sparbank Ab.

Stiftelsens ändamål är att befrämja sparandet och den ekonomiska fostran, stöda Närpes-Kaskö-områdets livskraft, välmåga och ekonomiska utveckling samt värna om sparbanksverksamhetens tradition inom Närpes-Kaskö-området.

Stiftelsen genomför sitt ändamål genom att ge understöd och stipendier och i övrigt ekonomiskt stöda befrämjandet av sparsamheten och den ekonomiska fostran samt forskningen, utbildningen och annan verksamhet för områdets livskraft, välmåga och ekonomiska utveckling samt bekantgöra resultaten av dessa. För att värna om sparbanksverksamhetens tradition samlar stiftelsen och tar vara på sparbankstraditionen inom sitt verksamhetsområde.

Understöd kan sökas för verksamhet som gynnar kultur, barn- och ungdomsarbete, idrott, hembygdsarbete och annan allmän- och samhällsnyttig verksamhet inom stiftelsens verksamhetsområde. Stiftelsen ska sträva till en rättvis fördelning av understöd mellan olika grupper och verksamhetsområden.

Understöden ges i huvudsak som projektbidrag åt organisationer och sammanslutningar. Bidrag beviljas inte för redan genomförda projekt och inte heller för facklig eller partipolitisk verksamhet. Det är önskvärt att sökanden har ett konto i Närpes Sparbank Ab.

Stiftelsen kan i samband med ansökningsförfarandet prioritera ansökningar från ett visst samhällsområde, t.ex. arbete med åldringar. Om så är fallet meddelas detta då ansökningstillfället börjar.

Vid varje ansökan ska stiftelsens ändamål beaktas.

Ansökningstiden för hösten börjar 12.10.2019 och slutar 1.11.2019.

Ansökningsblankett

Ansökningsförfarande

Beslutsförfarande

Utbetalning av beviljat understöd

Grunder för återkrav av utbetalt understöd

Ta kontakt

anna-cecilia_rönnskog

Anna-Cecilia Rönnskog

Teamledare inom betalningsrörelse