Kostnadsrapport över placeringar– vad är det fråga om? Vi frågade vår expert

Som placerarkund i Sparbanken får du i fortsättningen en kostnadsrapport fyra gånger per år. Vi frågade utvecklingschefen för kapitalförvaltningstjänsterna Kai Piiroinen vad det är för en rapport.

Som placerarkund i Sparbanken får du i fortsättningen en kostnadsrapport fyra gånger per år. Vi frågade utvecklingschefen för kapitalförvaltningstjänsterna Kai Piiroinen vad det är för en rapport.

Kostnadsrapport – vad är det?

Kort sagt visar kostnadsrapporten hur mycket kostnader du har betalat för dina placeringsprodukter och placeringstjänster under rapportperioden. Rapporten skickas till dig som kund i Sparbanken nu för första gången. Den sammanställer i en lätt läsbar form alla kostnader som hänför sig till de placeringsprodukter och placeringstjänster du köpt i Sparbanken under den rapporteringsperiod som visas i rapporten. Den första kostnadsrapporten, som skickas i slutet av mars, är en sammanställning av 2018 års samtliga kostnader. I fortsättningen får du som placerarkund rapporten varje kvartal, dvs. med ca tre månaders mellanrum. Den första kvartalsrapporten för 2019 får du i april-maj.

Varför skickas kostnadsrapporten?

I fjol trädde MiFiD II-regleringen i kraft och den förutsätter att bankerna sänder kostnadsrapporter om kostnaderna för placeringsprodukter och placeringstjänster till sina kunder. Regleringen förbättrar våra kunders placerarskydd och ökar samtidigt transparensen bl.a. i kostnaderna för handeln med olika placeringsprodukter. Rapporten skickas till kunderna så att det i fortsättningen ska vara enklare att följa de årliga kostnaderna och skapa sig en helhetsbild av dem.   

Vad visar kostnadsrapporten?

Kostnadsrapporten visar en sammanställning av de kostnader som hänför sig till Sparbankens placeringsprodukter och placeringstjänster som du köpt i Sparbanken. Av rapporten framgår också kostnader och debiteringar av t.ex. eventuella tredje parter. Allt som allt visar rapporten en sammanställning av alla kostnader samt också en närmare indelning i fonder, fondkapitalförvaltning, förmedlade produkter samt Sb-Livförsäkring produkter. Kostnadsrapporten visar också hur stora dina besparingar är före och efter att kostnaderna debiterats. Rapporten hjälper dig att enkelt jämföra kvartalets kostnader med varandra.

Vad ska man beakta när man läser kostnadsrapporten?

Kostnadsrapporten är bara en del av den rapportering för hela året som Sparbankerna skickar till sina kunder. Den bästa bilden av dina egna placeringar och placeringstjänster får du när du läser kostnadsrapporten tillsammans med den övriga kundrapportering som Sparbankerna skickar. 

Den första kostnadsrapporten är en sammanställning av alla kostnader år 2018, men i fortsättningen får du en rapport var tredje månad. Vi har bestämt oss för en tätare utgivningstakt än lagen kräver eftersom vi vill att du som vår kund så bra som möjligt ska känna till vilka kostnader du betalar vid vilken tidpunkt och hur din förmögenhet samtidigt har utvecklats. Vi tror att en tätare rapportering ökar transparensen i vår verksamhet ytterligare.

Vad får man för kostnaderna?

Med avgifterna täcker vi till exempel den portföljförvaltning som hör till placeringarna. Hos oss i Sparbanken förvaltar portföljförvaltarna aktivt sina egna fondportföljer. Det innebär att de följer marknaden noga och bekantar sig med företag. På det sättet kan vi se till att du som vår kund får den bästa möjliga valutan för pengarna. Med de insamlade avgifterna möjliggörs alltså placeringsexperternas arbete. Med avgifterna uppdaterar och utvecklar vi också placeringsprodukterna och tjänsterna samt de system med vilka placeringarna görs.

Med hjälp av avgifterna för placeringsprodukterna se vi till att du som kund i Sparbanken har tillgång till moderna placeringstjänster. Om du till exempel fick den här kostnadsrapporten per post så lönar det sig senast nu att ta i bruk Sparbankens nätbank, där du också enkelt ser det dagliga marknadsvärdet på dina placeringar och också kan lägga de ordrar du vill gällande dem.

Har du fortfarande frågor? Lämna en kontaktbegäran eller boka tid till vårt kontor så kan vi tillsammans fundera ut vilka produkter och tjänster för att spara och placera som passar dig bäst. 

 

Intressant just nu