Sparbanken Miljö – i vad placerar man egentligen?

Fonden Sparbanken Miljö passar utmärkt för den ansvarsfulla placeraren, eftersom dess placeringsobjekt främjar hållbar och ansvarsfull utveckling, men hur? Den som placerar i fonden kan till exempel vara med om att främja sol- och vindkraftsprojekt.

Säästöpankin brändikuva

Fonden Sparbanken Miljö  grundades ifjol för att svara mot en ökad efterfrågan på etiska placeringsobjekt. Fondens placeringsobjekt fokuserar på att kämpa mot klimatförändringen och på miljöinnovationer. 

Sparbanken Miljö är en socialinvesteringsfond, där målen för hållbar utveckling styr placeringsprocessen. Utöver Sp-Fondbolag Ab:s principer för ansvarsfull placering tillämpas även andra ansvarskriterier på fondens placeringar. 

– Fonden har striktare kriterier som den tillämpar, till exempel flyg- och försvarsindustrin är uteslutna placeringsobjekt, berättar Sp-Fondbolag Ab:s aktieportföljförvaltare Anders Pelli

Fonden även avstänger eller säljer även lättare enskilda företag, vars miljösållning uppvisar problem. Fonden passar därför alltså utmärkt för till exempel etiska placerare, som värdesätter miljövärden.  

– Placeringsobjekten för fonden Sparbanken Miljö väljs alltså enligt miljötemat. Fonden placerar även i kapitalplaceringar. Genom att placera i Sparbanken Miljö får placeraren en spridd fond, där kapitalplaceringarna utgör ett tillgångsslag. Vi gör kapitalplaceringarna i fonden i fråga via våra samarbetspartner. Målet är att cirka en fjärdedel av fondens tillgångar har placerats i projekt som är bundna till en bättre miljöutveckling, berättar Pelli. 

I enlighet med fondens regler får kapitalplaceringarna uppgå till högst 40 procent och den maximala andelen för direkta aktier är 45 procent. På grund av detta använder Sparbanken Miljö även andra fonder och skuldebrev som placeringsobjekt. Du hittar mer information om placeringsobjekten i den påverkningsrapport som publiceras varje kvartal. 

Var placerar man konkret? 

Fondens placeringar kan grovt indelas i fyra tillgångsslag (enligt placeringarnas omfattning): direkta aktieplaceringar, fondplaceringar, kapitalplaceringar och gröna obligationer. Ett gemensamt tema för alla placeringar, oberoende av tillgångsslag är att placeringarna är hållbara och bundna till miljötemat. 
Skuldkapitalets placeringar styrs till exempel till gröna obligationer (Green Bond). Via Green Bonds får företagen finansiering som är öronmärkt för miljövänliga projekt. 

– Den första kapitalplaceringen har gjorts i Taaleri AurinkoTuuli II, som placerar sina medel i den alternativa investeringsfonden Taaleri SolarWind II. Genom den här fonden deltar vi i vind- och solkraftverksparksprojekt, säger Pelli. 

De medel som fonden SolarWind II får via det första kapitaltillskottet används för att finansiera två vindkraftsprojekt i Norden. Det första projektet, som finns cirka 100 km söder om Uleåborg, är redan i byggnadsskedet och projektet uppskattas producera el under det första kvartalet år 2021. Det andra projektet är i Norge. 

Andelen placeringar i vind- och solkraftverk ökade ännu mer på hösten 2019, när fonden placerade i det spanska börsnoterade bolaget EDP Renovàveis, som bygger och driver stora vind- och solkraftverk. 

Fonden placerar även i bolag som har möjlighet att skapa lösningar för hållbar utveckling. Ett exempel är placeringen i Novozymes A/S som är ett danskt börsnoterat bolag inom bioteknik. Företaget tillverkar och säljer enzymer, mikroorganismer och biofarmaceutiska råvaror.  

Hur utses placeringsobjekten? 

– Sparbanken Miljö utnyttjar en kvalitetsbolagsstrategi som våra andra fonder använder vid sina placeringar. Kvalitetsbolagsstrategin bygger på tre hörnstenar: kvalitet, prissättning och tid. Utöver dessa kriterier tar man i Sparbanken Miljö även hänsyn till miljökriterier, berättar Pelli. 

Miljökriterierna beaktas så, att en betydande del av företagets omsättning ska fås från miljövänlig affärsverksamhet.

– I utvecklingsländernas aktierymd, för vilken en av oss utsedd serviceleverantör beräknar och analyserar miljödata, finns för närvarande cirka 1 800 företag. Av dessa 1 800 företag klarar sig cirka hundra i vår sållning. Företagsmöten och externa analyser spelar en nyckelroll när vi väljer de slutliga placeringsobjekten. 

De ovan nämnda källorna är särskilt viktiga när det är frågan om mindre företag för vilka det ännu inte finns en faktabaserad ”miljörating”.  I Norden finns ännu ett flertal relativt små börsbolag som erbjuder intressanta lösningar inom miljöteknologi.

Företagslån i företag som har klarat sig i aktiesållningen utgör också relevanta placeringsobjekt.

För vem passar Sparbanken Miljö? 

Fonden passar för etiska placerare, men även personer som placerar på lång sikt. 

– Långa placeringstider i projekt, i miljötrender, till exempel lagstiftningen och ändrade konsumtionsvanor samt kvartalsvisa inlösen och teckningar innebär i praktiken att fondplacerarens placeringshorisont ska vara lång, helst över sju år, när man överväger att placera i Sparbanken Miljö, tillägger Pelli. 

Blev du intresserad av att placera i en bättre framtid? Kontakta oss eller boka tid  så gör vi tillsammans något bra.

Artikel är inte en placeringsrekommendation eller ett råd, utan varje kund måste själv bedöma om en fond är lämplig för honom eller henne.
Kategorier
Spara och placera

Intressant just nu