Lisäetujen jakamista koskevien tavoitteiden toteutuminen 2018

Selvitys lisäetujen jakamista koskevien tavoitteiden toteutumisesta kohtuusperiaatteen mukaisesti 2018.

Sp-Henkivakuutus Oy:n tavoitteena on antaa pitkällä aikavälillä voitonjakoon oikeutetuille vakuutussäästöille ennen kuluja ja veroja kokonaishyvitys, joka on vähintään Suomen valtion pitkän joukkovelkakirjalainan tuotto. Säästövakuutuksissa tavoitetasona on maturiteetiltaan 5 vuoden ja eläkevakuutuksissa 10 vuoden joukkovelkakirjalainojen korkotasoa vastaava tuotto. Kokonaishyvitys muodostuu laskuperustekorosta tai vuosikorosta ja vuosittain määrättävistä lisäkorosta. Sp-Henkivakuutus Oy:n hallitus päättää vuosikoron ja lisäkoron vuosittain ja niiden määrään vaikuttaa mm. yleinen korkotaso, yhtiön onnistuminen sijoitustoiminnassa pitkällä aikavälillä, vakuutuksen laskuperustekoron taso sekä yhtiön vakavaraisuus. Lisäksi vuosi- ja lisäkorossa otetaan huomioon, jos yhtiön tulee ko. vakuutuslajin osalta varautua tulevaisuuden osalta oletettua korkeampiin korvausmenoihin johtuen mm. vakuutettujen kuolleisuuden merkittävästä muutoksesta. Lisäetujen tasossa pyritään jatkuvuuteen.

Tavoitteet ovat voimassa toistaiseksi. Sp-Henkivakuutus Oy:n hallituksella on oikeus muuttaa tavoitetta ja periaatteita vakuutusyhtiöitä säätelevän lainsäädännön puitteissa. Julkaistut lisäetujen jakoperusteet ja kohtuusperiaatteen soveltaminen eivät ole osa vakuutussopimusta.

Selvitys lisäetujen jakamista koskevien tavoitteiden toteutumisesta 2018

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista