Hyvän liiketavan periaatteet

Säästöpankkiryhmän perustehtävänä on säästöpankkiaatteen mukaisesti säästäväisyyden ja asiakkaidemme hyvinvoinnin edistäminen lähellä asiakasta. Säästöpankkiryhmän arvot ovat perustana kaikelle toiminnallemme. Kaiken tekemisen edellytyksenä on arvojemme mukaisesti toimiminen.

Säästöpankkiryhmän arvot

Asiakasläheisyys. Kuuntelemme asiakasta ja kohtaamme asiakkaamme ainutlaatuisella tavalla hänen yksilöllisten tarpeidensa perusteella.  

Yhteistyö. Yhteistyö asiakkaidemme, henkilöstömme sekä säästöpankkien ja kumppaneiden välillä on avointa, aitoa ja kasvuun innostavaa. Uudistumme ja uudistamme toimintaamme.

Vastuullisuus. Hoidamme asiat ammattitaitoisesti ja luotettavasti. Olemme asiakasta ja paikallista yhteisöä varten.

Tuloksellisuus. Tuloksemme ja kasvumme varmistavat asiakkaiden palveluiden kehittämisen ja toimintaympäristömme elinvoimaisuuden.

Sääntelyn mukainen toiminta

Säästöpankkiryhmälle on ensiarvoisen tärkeää lain ja voimassa olevien määräysten noudattaminen kaikessa toiminnassamme. Lakien ja määräysten noudattamiseksi Säästöpankkiryhmässä on laadittu toimintaa ohjaavat periaatteet ja menettelytavat, joita jokaisen työntekijän on noudatettava.

Asiallinen kohtelu

Korostamme toiminnassamme yhteistyön merkitystä. Hyvän yhteistyön edellytyksenä on asiallinen ja kunnioittava kohtelu sekä työyhteisössä että yhteistyökumppaneiden välillä. Säästöpankkiryhmässä ei hyväksytä eriarvoiseen asemaan asettamista esimerkiksi etnisen taustan, sukupuolen, uskonnon, iän tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Minkäänlaista syrjintää tai ahdistelua ei sallita.

Lahjat ja vieraanvaraisuus

Noudatamme varovaisuutta lahjojen ja vieraanvaraisuuden vastaanottamisen ja tarjoamisen suhteen. Kaikkien työntekijöidemme on käytettävä huolellista harkintaa antaessaan ja vastaanottaessaan lahjoja tai vieraanvaraisuutta yhteistyökumppaneiltamme tai asiakkailtamme. Lahjat ja vieraanvaraisuus, jotka voidaan tulkita yritykseksi vaikuttaa liiketoimintaan, ovat kiellettyjä. 

Luottamuksellisten tietojen käsittely

Toimintamme perustuu luottamukseen. Pankki- ja vakuutussalaisuuden noudattaminen on ehdoton edellytys kaikessa toiminnassamme. Luottamuksellisia tietoja voidaan käyttää vain työtehtävien puitteissa. Asiakastietoja voimme välittää Säästöpankkiryhmän sisällä toimintojen välillä riskien hallinnan ja asiakaspalvelun parantamisen niin edellyttäessä.

Sisäpiiritiedon käsittely

Säästöpankkiryhmän henkilöstö voi saada muun muassa asiakasyrityksiä koskevia sisäpiiritietoja tavanomaisten työtehtäviensä yhteydessä. Sisäpiiritiedon käyttö tai sen ilmaiseminen on kiellettyä. Henkilöstön toimintaa ohjaavat Säästöpankkiryhmän sisäpiiri- ja kaupankäyntiohjeet. Säästöpankkiryhmän toiminnot on pyritty järjestämään siten, että mahdollinen sisäpiiritieto on ainoastaan sitä työssään tarvitsevien työntekijöiden käytettävissä.

Työntekijä syyllistyy rikokseen, jos hänellä ostaessaan tai myydessään pörssiosakkeita tai tiettyjä muita arvopapereita on hallussaan niihin liittyvää sellaista tietoa, joka ei ole yleisessä tiedossa ja joka yleiseen tietoon tullessaan todennäköisesti voisi vaikuttaa huomattavasti kyseisten arvopaperien arvoon. Laki kieltää myös hinnoitteluun vaikuttaviin tekijöihin liittyvän sisäpiiritiedon ilmaisemisen.

Lainrikkomusten vaaran vähentämiseksi Säästöpankkien yhteenliittymän kuuluvien yhteisöjen toiminnot on järjestetty niin, että sisäpiiritieto on ainoastaan sitä työssään tarvitsevien työntekijöiden saatavilla. Säästöpankkien yhteenliittymään kuuluville yhteisöille on laadittu sisäpiiri- ja kaupankäyntiohje.

Rikkomuksista ilmoittaminen

Säästöpankkien yhteenliittymään kuuluvissa yhteisöissä arvostetaan vapaaseen tiedonkulkuun kannustavaa ympäristöä. Varmistaakseen toiminnan kannalta kriittisten tietojen saannin Säästöpankkien yhteenliittymän keskusyhteisö on perustanut järjestelmän, jonka kautta työntekijät voivat ilmoittaa havaitsemansa vakavat rikkeet. 

Ilmoitettavia tietoja ovat esimerkiksi epäilyt rikkomuksista liittyen finanssimarkkinoita koskeviin säännöksiin tai määräyksiin sekä epäilyt rikkomuksista luottolaitoksen sisäisiin toimintaohjeisiin (mm. luottolaitoslainvastainen toiminta, arvopaperilain rikkominen esim. sisäpiiritiedon väärinkäytös, pankkisalaisuuden tai tietosuojalainsäädännön rikkominen). Rikkomuksista ilmoittamisten osalta Säästöpankkien yhteenliittymään kuuluville yhteisöille on laadittu erillinen toimintaohje.

Eturistiriidat

Eturistiriidalla tarkoitetaan tilannetta, jossa asiakkaan etu on ristiriidassa säästöpankin tai säästöpankkiryhmään kuuluvan yhtiön, tai sen johdon tai henkilöstön edustajan, tai toisen asiakkaan edun kanssa.

Säästöpankit ja säästöpankkiryhmään kuuluvat yhtiöt tunnistavat toimintaansa liittyviä eturistiriitatilanteita ja pyrkivät ehkäisemään niitä kohtuullisiksi katsottavin keinoin. Säästöpankkiryhmässä on toimintaperiaatteet ja menettelytavat, joilla eturistiriitatilanteita hallitaan.

Syntyneet eturistiriitatilanteet, joita ei pystytä estämään, annetaan asiakkaalle tiedoksi ennen liiketoimen suorittamista. Liiketoimi voidaan jättää toteuttamatta eturistiriitatilanteen välttämiseksi.

 

Katso myös:

Asiakkaan tunteminen - miksi pankki kysyy?
Sisäpiiritiedon käsittely
Eturistiriidat
Rikkomuksista ilmoittaminen