Selvitys lisäetujen jakamista koskevien tavoitteiden toteutumisesta

Sp-Henkivakuutus Oy:n tavoitteena on antaa pitkällä aikavälillä voitonjakoon oikeutetuille vakuutussäästöille ennen kuluja ja veroja kokonaishyvitys, joka on vähintään Suomen valtion pitkän joukkovelkakirjalainan tuotto. Säästövakuutuksissa tavoitetasona on maturiteetiltaan 5 vuoden ja eläkevakuutuksissa 10 vuoden joukkovelkakirjalainojen korkotasoa vastaava tuotto. Kokonaishyvitys muodostuu laskuperustekorosta tai vuosikorosta ja vuosittain määrättävistä lisäkorosta. Sp- Henkivakuutus Oy:n hallitus päättää vuosikoron ja lisäkoron vuosittain ja niiden määrään vaikuttaa mm. yleinen korkotaso, yhtiön onnistuminen sijoitustoiminnassa pitkällä aikavälillä, vakuutuksen laskuperustekoron taso sekä yhtiön vakavaraisuus. Lisäksi vuosi- ja lisäkorossa otetaan huomioon, jos yhtiön tulee ko. vakuutuslajin osalta varautua tulevaisuuden osalta oletettua korkeampiin korvausmenoihin johtuen mm. vakuutettujen kuolleisuuden merkittävästä muutoksesta. Lisäetujen tasossa pyritään jatkuvuuteen.

Tavoitteet ovat voimassa toistaiseksi. Sp-Henkivakuutus Oy:n hallituksella on oikeus muuttaa tavoitetta ja periaatteita vakuutusyhtiöitä säätelevän lainsäädännön puitteissa. Julkaistut lisäetujen jakoperusteet ja kohtuusperiaatteen soveltaminen eivät ole osa vakuutussopimusta.

Tässä selvityksessä arvioidaan, miten tavoitteet ovat toteutuneet Sp-Henkivakuutuksen toiminnan kahdeksana ensimmäisenä vuotena.

Säästö- ja eläkevakuutuksille myönnettävät lisäedut

Koska Sp-Henkivakuutuksen tavoitteena on ylittää käytetty viitekorko nimenomaan pitkällä aikavälillä, tulisi säästövakuutuksessa tavoitteen toteutumista tarkastella vähintään viisi vuotta voimassa olleiden vakuutusten osalta ja eläkevakuutuksessa vähintään 10 vuotta voimassa olleiden vakuutusten osalta. Sp-Henkivakuutuksella on ollut säästö- ja eläkevakuutuksia joulukuusta 2007 lähtien, joten säästövakuutuksen osalta tavoitteiden toteutumisen arviointi on mahdollista. Eläkevakuutuksen osalta tavoitteiden toteutumista ei vielä pystytä lopullisesti arvioimaan. Seuraavissa kaaviossa on esitetty Sp-Henkivakuutuksen hyvittämä kokonaiskorko verrattuna tavoitteessa määriteltyyn viitekorkoon joulukuusta 2007 lähtien ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan ajanjaksolta 1.12.2007 – 31.12.2014.

Säästövakuutuksen kumulatiivinen vuotuinen tuotto ennen kuluja on ollut 1.12.2007 – 31.12.2014 vähintään 2,44 %, kun viitekoron tuotto samalla aikavälillä on ollut 1,83 %.

Eläkevakuutuksen kumulatiivinen vuotuinen tuotto ennen kuluja on ollut 1.12.2007 – 31.12.2014 vähintään 3,09 %, kun viitekoron tuotto samalla aikavälillä on ollut 2,76 %.

Säästövakuutuksen osalta voidaan arvioida lisäetutavoitteen toteutumista tavoitteen mukaisella viiden vuoden aikaperiodilla. Näin tarkasteltu Säästövakuutuksen kumulatiivinen tuotto ennen kuluja jokaisella viiden vuoden aikajaksolla on ollut vähintään 1,71 %-yksikköä Suomen valtion vastaavan aikavälin 5 vuoden obligaatiotuottoa korkeampi.

Sp-Henkivakuutus Oy

31.3.2015

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen

Ajankohtaista