Vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus 2021

Sp-Henkivakuutuksen vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus vuodelta 2021 on julkaistu.

Sp-Henkivakuutus Oy on osa Säästöpankkiryhmää ja sen merkittävin myyntikanava on Säästöpankkien Yhteenliittymän muodostavat, itsenäiset säästöpankit. Yhteenliittymä omistaa yhtiöstä 100 % yhtiön ostettua yhtiökokouksen 19.11.2021 päätöksen mukaisesti suunnatulla omien osakkeiden hankinnalla Eurajoen Säästöpankin omistuksessa olleet yhtiön osakkeet marraskuussa 2021. Hankitut osakkeet ovat yhtiön omistuksessa.

Globaali pandemia loi epävarmuutta yhtiön toimintaympäristöön myös vuonna 2021. Voimakkaiden raha- ja finanssipoliittisten toimenpiteiden seurauksena talous ja sijoitusmarkkinat kehittyivät pandemiasta huolimatta vakaasti, eikä merkittäviä korjausliikkeitä nähty. Markkinaympäristön kehitys ja asiakkaiden kasvava kiinnostus säästämiseen, sijoittamiseen ja lainanmaksun turvaamiseen tarjosivat yhtiölle hyvät edellytykset jatkaa kannattavaa kasvua. Yhtiössä ja jakelukanavissa tehdyn aktiivisen myyntityön ja myynnin johtamisen tuloksena sijoitussidonnaisten vakuutusten maksutulo kehittyi tasaisesti ja takaisinostot säilyivät maltillisina. Riskihenkivakuutusten kysyntä jatkui hyvänä koko vuoden. Yhtiön kokonaismaksutulo kasvoi edellisvuodesta ja vakuutussäästökanta ylitti miljardi euroa.

Sijoitusmarkkinoiden tasainen nouseva kehitys vaikutti merkittävästi yhtiön sijoitustoiminnan kannattavuuteen ja tuloskehitykseen. Korkosijoituksille vuosi oli haasteellinen matalien korkojen ja vuoden loppua kohti kohonneiden inflaatio-odotusten seurauksena. Osake- ja vaihtoehtoiset sijoitukset kehittyivät erinomaisesti ja kokonaisuutena yhtiön sijoitustoiminnan
tuotto oli hyvä.

Sp-Henkivakuutuksen toiminta säilyi vuoden aikana häiriöttömänä. Yhtiö panosti asiakas- ja sopimusprosessien tehostamiseen ja asiakaskokemukseen ottamalla kesäkuussa käyttöön sähköisen palvelun riskihenkivakuutusten terveysselvityksiin. Yhtiön tulos parani edellisvuodesta ja vakavaraisuusasema on edelleen vahva. Yhtiön toteuttaman omien osakkeiden oston vaikutus yhtiön vakavaraisuuteen oli pieni. Yhtiö jatkoi määrätietoista palveluiden kehittämistä laajentamalla jakeluyhteistyön tuotevalikoimaa ja lisäämällä sijoituskohdevalikoimaa nykyisille asiakkaille.

Sp-Henkivakuutus Oy:n maksutulo nousi 116,7 miljoonaan euroon (105,2 milj. euroa) ja nousua edellisvuodesta oli 10,9 prosenttia.

Yhtiön maksutulosta säästövakuutuksia oli 78,6 miljoonaa euroa (75,4 milj. euroa), eläkevakuutuksia 5,7 miljoonaa euroa (5,9 milj. euroa), kapitalisaatiosopimuksia 18,6 miljoonaa euroa (11,7 milj. euroa) ja riskivakuutuksia 13,8 miljoonaa euroa (12,2 milj. euroa). Sijoitussidonnaisten vakuutusten maksutulo oli 100,3 miljoonaa euroa (90,3 milj. euroa) ja niiden osuus yhtiön maksutulosta oli 85,9 prosenttia (85,8%).

Maksetut korvaukset olivat 64,6 miljoonaa euroa (78,7 milj. euroa). Takaisinostoja oli 38,2 miljoonaa euroa (44,1 milj. euroa). Säästösummien takaisinmaksut olivat 0,8 miljoonaa euroa (0,7 milj. euroa). Muita korvauksia (mm. kuolinkorvaukset ja eläkkeet) maksettiin 25,6 miljoonaa euroa (34,0 milj. euroa).

Liikekulut nousivat 12,1 % ja olivat 21,9 miljoonaa euroa (19,5 milj. euroa). Liikekulujen nousu johtui henkilöstökulujen, yhtiön pankeille maksamien palkkioiden ja poistojen kasvusta.

Sijoitustoiminnan kannalta vuosi 2021 oli hyvä. Yhtiön sijoitustuotto käyvin arvoin oli +6,0 prosenttia (+4,3 %) sijoitetulle pääomalle. Sijoitustoiminnan nettotuotto oli 107,5 miljoonaa euroa (68,9 milj. euroa). Sijoitussidonnaisten vakuutusten osuus sijoitusten nettotuotoista oli 95,2 miljoonaa euroa (58,7 milj. euroa).

Sijoitusten käypäarvo vuoden lopussa oli 167,6 miljoonaa euroa (163,3 milj. euroa). Korkosijoitusten osuus sijoituskannasta oli 63,8 prosenttia (68,5 %) ja osakesijoitusten osuus vastaavasti 24,4 prosenttia (24,4 %).

Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat varat nousivat 989,7 miljoonaan euroon (856,6 milj. euroa).

Varaisuuspääomavaatimuksen (SCR) kattamiseen hyväksytty oma varallisuus on kokonaisuudessaan TIER 1 luokkaan kuuluvaa. Oma varallisuus 31.12.2021 oli 82,4 miljoonaa euroa ja SCR –pääomavaatimus 43,3 miljoonaa euroa. Sp-Henkivakuutus soveltaa osakeriskin siirtymäsäännöstä. Solvenssi II vakavaraisuussuhde ilman siirtymäsäännöstä on 189 % ja siirtymäsäännös huomioiden 190 %. Vakavaraisuus on hallituksen asettaman tavoitevyöhykkeen sisällä.

Yhtiö jatkaa vahvistetun strategian mukaisesti määrätietoisesti kasvua, mutta kuitenkin vakavaraisuudesta huolehtien ja riskit halliten. Strategian mukaisesti pääpaino on muiden Säästöpankkikeskuksen yhtiöiden kanssa yhteistyössä tukea ja varmistaa Yhteenliittymän tavoitteiden saavuttaminen säästämisen ja sijoittamisen liiketoiminta-alueella.

Sp-Henkivakuutuksen sijoitustoiminnassa huomioidaan ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen sekä hallintotapaan liittyviä seikkoja ja se on sitoutunut Sp-ryhmän ja Säästöpankkien Varainhoidon vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin, jotka sisältävät ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät periaatteet. Sp-Henkivakuutus on aloittanut keväällä 2020 valmistautuminen kestävän rahoituksen edellyttämiin muutoksiin.

Hallituksen tiedossa ei ole seikkoja, jotka olisivat raportointikauden aikana olennaisesti uhanneet yhtiön vakavaraisuutta tai taloudellista asemaan.

Lue vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus 2021.

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen

Ajankohtaista