Sääntömuutoksia Sp-Rahastoyhtiön hallinnoimissa rahastoissa

Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on päättynyt 22.11.2017 ja 6.2.2018 pitämissään kokouksissa muuttaa hallinnoimiensa sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen rahastokohtaisia ja rahastojen yhteisiä sääntöjä alla tarkemmin kuvatulla tavalla. Finanssivalvonta on vahvistanut rahastojen yhteiset säännöt 26.1.2018 ja sijoitusrahastojen rahastokohtaiset säännöt 15.2.2018. Tieto erikoissijoitusrahastojen sääntömuutoksista on toimitettu Finanssivalvonnalle 20.12.2017. Sääntömuutokset tulevat voimaan 4.4.2018.

Muutokset rahastojen yhteisissä säännöissä

Rahastojen yhteiset säännöt laajennetaan koskemaan myös kaikkia Sp-Rahastoyhtiön hallinnoimia erikoissijoitusrahastoja. Lisäksi sääntöjen 9 §:n merkintöjen vahvistamista koskevia kohtia on muutettu.

Muutokset sijoitusrahastojen rahastokohtaisissa säännöissä

Säästöpankki Amerikka, Säästöpankki Eurooppa, Säästöpankki High Yield, Säästöpankki Itämeri, Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa, Säästöpankki Kotimaa, Säästöpankki Lyhytkorko, Säästöpankki Pienyhtiöt, Säästöpankki Pitkäkorko ja Säästöpankki Yrityslaina –sijoitusrahaston 2 §:n sijoitusrajoituksiin on lisätty, että rahaston varoista enintään 10 % voidaan sijoittaa toisten sijoitusrahastojen, yhteissijoitusyritysten tai vaihtoehtorahastojen osuuksiin. Lisäyksen johdosta säännöistä on poistettu kaksi muuta sijoitusrajoitusta, jotka olisivat olleet uuden rajoituksen kanssa ristiriidassa.

Säästöpankki High Yield ja Säästöpankki Yrityslaina –sijoitusrahaston sääntöjen 2 §:n varojen sijoituskohteena olevia joukkovelkakirjoja koskeviin kriteereihin on tehty täsmennys, jonka mukaan kansainvälisen luottoluokittajan luottoluokituksen puuttuessa sijoituskohteelta käytetään liikkeeseenlaskijan luottoluokitusta ja mikäli luottoluokituksia on useita, sovelletaan niistä korkeinta.

Säästöpankki High Yield, Säästöpankki Maailma ja Säästöpankki Yrityslaina –sijoitusrahaston sääntöjen 2 §:ään on lisätty Sijoitusrahastolain 76 §:n 1 momentin mukainen mahdollisuus poiketa sijoitusrajoituksista tilanteessa, jossa  arvopaperin tai rahamarkkinavälineen takaaja tai liikkeellelaskija on esimerkiksi Euroopan talousalueeseen kuuluva valtio. Vastaava poikkeusmahdollisuus on poistettu seuraavien rahastojen säännöistä: Säästöpankki Amerikka, Säästöpankki Eurooppa, Säästöpankki Itämeri, Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa, Säästöpankki Kotimaa, Säästöpankki Osake Maailma ja Säästöpankki Pienyhtiöt.

Lisäksi kaikkien edellä mainittujen rahastojen sääntöihin on tehty teknisluonteinen muutos, jossa muiden OECD-valtioiden tarkempi listaus on poistettu termin yhteydestä.

Muutokset erikoissijoitusrahastojen säännöissä

Säästöpankki Aasia, Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat, Säästöpankki Kehittyvät Markkinat ja Säästöpankki Venäjä –erikoissijoitusrahaston sääntöjen rakenne on muutettu vastaamaan kaikkien muiden Sp-Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen sääntörakennetta, jossa on erikseen rahastokohtaiset säännöt ja niiden lisäksi rahastojen yhteiset säännöt. Lisäksi Säästöpankki Aasia ja Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat –erikoissijoitusrahaston tuotonjakoa koskevaa pykälää on muutettu kertomaan, että rahastolla on vain kasvuosuuksia, joille ei jaeta tuottoa.

Sääntömuutosten voimaantulo ei edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä.

Rahastojen säännöt ovat saatavissa internetissä osoitteesta www.saastopankki.fi sekä säästöpankkien konttoreista.

SP-RAHASTOYHTIÖ OY

Hallitus

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista