Toimeksiantojen toteuttamisperiaatteet ja toimeksiantojen käsittely

Toteuttamisperiaatteiden tarkoitus

Sp-Rahastoyhtiö Oy (myöhemmin Rahastoyhtiö) noudattaa varainhoidossaan ja muussa toiminnassaan seuraavia toimintaperiaatteita toteuttaessaan ei-ammattimaiseksi tai ammattimaiseksi luokiteltujen asiakkaidensa rahoitusvälineitä koskevia toimeksiantoja tai Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen (jäljempänä Rahasto) lukuun tehtäviä
toimeksiantoja.
Kokonaisarviointi ja eri tekijöiden keskinäinen tärkeysjärjestys
Asiakkaan kannalta parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi Rahastoyhtiö arvioi seuraavia tekijöitä toimeksiantoja toteuttaessaan ja välittäessään:
 • todennäköinen toteutushinta ja toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset (kokonaisedullisuus);
 • toimeksiannon toteutumisen nopeus;
 • toimeksiannon koko ja luonne;
 • toimeksiannon toteutumisen ja selvityksen todennäköisyys;
 • mahdolliset muut seikat, jotka Rahastoyhtiö arvioi toimeksiannon toteuttamisen tai välittämisen kannalta olennaiseksi.
Asiakkaan kannalta paras tulos arvioidaan eri tekijöiden kokonaisvaikutuksen perusteella. Rahastoyhtiö pitää lähtökohtaisesti todennäköistä toteutushintaa tärkeimpänä yksittäisenä tekijänä. Eri toimintaperiaatteiden keskinäinen tärkeysjärjestys voi kuitenkin vaihdella mm. toimeksiannon ominaisuuksien, asiakasluokittelun, asiakkaiden tavoitteiden, rahoitusvälineen ominaisuuksien tai kaupankäyntipaikkojen ominaispiirteiden vuoksi. Rahastoyhtiö arvioi itsenäisesti tekijöiden tärkeysjärjestyksen.

Rahastoyhtiön käyttämät välittäjät, kaupankäyntipaikat ja kaupankäyntiperiaatteet

Rahastoyhtiö käy valitsemiensa välittäjien kautta kauppaa pääsääntöisesti säännellyillä markkinapaikoilla, monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä tai muilla järjestäytyneillä kaupankäyntipaikoilla. Rahastoyhtiö voi tarvittaessa käydä kauppaa myös muilla kuin edellä mainituilla kaupankäyntipaikoilla käyttämänsä välittäjän kautta. Rahastoyhtiön hyväksymä välittäjä valitsee toimeksiannoissa käytetyn markkinapaikan omien toimeksiantojen toteuttamisperiaatteidensa mukaan. Rahastoyhtiö seuraa ja arvioi käyttämiään välittäjiä.

Rahastoyhtiö ei harjoita rahoitusinstrumenttien välitystoimintaa, vaan antaa toimeksiantoja asiakkaan lukuun käyttämälleen välittäjälle tai esim. OTC-markkinassa suoraan vastapuolelle. Rahastoyhtiö käyttää vain tunnettuja viranomaisvalvottuja välittäjiä. Luettelo Rahastoyhtiön pääsääntöisesti käyttämistä välittäjistä on saatavissa Rahastoyhtiöstä pyydettäessä.
Toteuttaessaan asiakkaan toimeksiantoa, Rahastoyhtiö voi käyttää toimeksiantojen toteutuksessa kauppapaikkoja, joissa yleisesti saavutetaan asiakkaan kannalta paras tulos. Tämä tarkoittaa tavallisesti sitä, että toteutuspaikan valinnassa rahoitusvälineen hinnan lisäksi huomioon otetaan myös rahoitusvälineen likviditeetti. Rahastoyhtiö voi käyttää asiakastoimeksiantojen toteuttamiseen seuraavanlaisia kaupankäyntipaikkoja:
 • Rahoitusvälineiden markkinat –direktiivin (jäljempänä “MiFID”) mukaiset säännellyt markkinapaikat
 • MiFIDin mukaiset monenkeskiset kaupankäyntijärjestelmät
 • sisäiset toteuttajat
 • EU:n ulkopuoliset tahot, jotka harjoittavat samanlaista toimintaa kuin edellä mainitut.
Sähköisessä kaupankäynnissä tekniset järjestelyt voivat rajoittaa kaupankäyntipaikkoja ja tapoja sekä näiden periaatteiden toteutumista.
Sijoitusrahastojen puolesta toteutettavissa kaupoissa Rahastoyhtiö huomioi erikseen mahdolliset sijoitusrahastojen erityispiirteet kuten mm. rahastojen säännöt, sijoitustoiminnan tavoitteet, sijoituspolitiikan ja riskirajoitukset.

Kaupankäynti julkisesti noteeratuilla rahoitusvälineillä

Rahastoyhtiö käyttää arvopaperivälittäjiä niiden rahoitusinstrumenttien kaupoissa, jotka ovat hyväksytty kaupankäynnin kohteeksi järjestäytyneillä kaupankäyntipaikoilla tai vastaavilla, esim. monenkeskisillä kaupankäyntipaikoilla. Pääsääntöisesti tällaisia rahoitusinstrumentteja ovat osakkeet, johdannaiset ja rahasto-osuudet, esim. ETF:t. Rahastoyhtiö toteuttaa kaupat aiemmin mainituilla tavoilla.

Kaupankäynti rahoitusvälineillä, joilla ei käydä säännöllisesti kauppaa järjestäytyneillä kaupankäyntipaikoilla
Rahastoyhtiö voi toteuttaa asiakkaan toimeksiantoja myös rahoitusvälineillä, joilla yleensä käydään kauppaa säänneltyjen ja niitä vastaavien muiden markkinoiden ulkopuolella, eli suoraan vastapuolen kanssa (OTC-kaupankäynti). Tällaisia rahoitusvälineitä ovat esimerkiksi:
 • joukkovelkakirjat, sijoitustodistukset, sijoituslainat ja muut rahamarkkinainstrumentit
 • osakkeet, joita ei noteerata järjestäytyneillä kauppapaikoilla
 • OTC-johdannaiset.
Edellä kuvatuissa tapauksissa Rahastoyhtiö pyrkii ennen toimeksiantoa arvioimaan kohdeinstrumentin hintaa vertailemalla riittävän monen vastapuolen siitä antamia hintaindikaatioita ja vastaavan maturiteetin ja riskitason instrumenttien hinnoittelua.
Mikäli kaupan vastapuolena on Rahastoyhtiön hallinnoima rahasto, varainhoidon toinen asiakas tai tällaiseen liittyvä taho, hinta määräytyy arvopaperin
keskihinnan perusteella.
Poikkeustapauksissa kohdeinstrumentin hinnoittelussa voidaan käyttää myös etukäteen määriteltyä objektiivista hintatasoa, joka voi olla esimerkiksi päätöspäivän päätöskurssi tai päätöspäivän viimeinen ostotarjous. Edellä kuvattuna poikkeustapauksena voidaan pitää joko pienen tuote-erän huonoa likviditeettiä tai halua välttää transaktion osto- ja myyntilaitojen huomattava kustannus asiakkaille.

Toimeksiantojen käsittely

Rahastoyhtiö toteuttaa asiakkaiden toimeksiannot ilman aiheetonta viivytystä. Rahastoyhtiö ei anna toisen asiakkaan edun tai oman etunsa vaikuttaa asiakkaan toimeksiannon toteuttamiseen.
Rahastoyhtiö toteuttaa keskenään samankaltaiset asiakkaiden toimeksiannot täsmällisesti, tasapuolisesti ja nopeasti.
Rahasto-osuuksia koskevat toimeksiannot toteutetaan jokaisen kohteena olevan rahaston sääntöjen mukaisesti.
Allokaatiomuutosten yhteydessä kaikkien varainhoidon asiakkaiden salkkuihin kohdistuvat toimeksiannot pyritään toteuttamaan samanaikaisesti ja samoin ehdoin asiakkaiden tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi.
 

Markkinoiden tai järjestelmien toimintahäiriöiden vaikutukset

Rahastoyhtiöllä on markkinoiden tai järjestelmien toimintahäiriöiden sattuessa oikeus poiketa tässä esitetyistä toimintaperiaatteista. Häiriötilanteessa pyritään kohtuullisin toimenpitein saavuttamaan olosuhteisiin nähden asiakkaan kannalta paras mahdollinen lopputulos.

Toimintaperiaatteiden arviointi

Rahastoyhtiö arvioi säännöllisesti toimeksiantojen toteuttamista koskevien toimintaperiaatteidensa ja toimeksiantojen toteuttamisjärjestelyidensä sisältöä ja asianmukaisuutta. Rahastoyhtiö ilmoittaa toimintaperiaatteidensa olennaisista muutoksista verkkosivuillaan. Muutokset ja päivitykset tulevat voimaan sinä päivänä, jona ne julkaistaan verkkosivuilla.
Rahastoyhtiön kulloinkin voimassa olevat toimeksiantojen toteuttamisperiaatteet on saatavilla Rahastoyhtiön verkkosivuilla, osoitteessa www.sp-rahastoyhtiö.fi.
Kirjoitettu
Kategoriat
Säästäminen ja sijoittaminen
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista