Säästöpankki Kassa sulautuu Säästöpankki Lyhytkorkoon

SÄÄSTÖPANKKI KASSA SULAUTUU SÄÄSTÖPANKKI LYHYTKORKOON

Säästöpankki Kassan ja Säästöpankki Lyhytkoron osuudenomistajille

Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 10.12.2014 päättänyt sulauttaa Säästöpankki Kassa -sijoitusrahaston (Säästöpankki Kassa) Säästöpankki Lyhytkorko -sijoitusrahastoon (Säästöpankki Lyhytkorko). Finanssivalvonta on hyväksynyt sulautumisen 12.1.2015. Sulautuminen toteutetaan 4.3.2015. Kaupankäynti Säästöpankki Kassan osuuksilla loppuu 3.3.2015 klo 15.00.

 

Sulautumisen tausta ja syyt

Sijoitusrahastojen sulautumisen pääasiallisena syynä on sulautuvan Säästöpankki Kassa -sijoitusrahaston osuudenomistajien määrän supistuminen, jonka seurauksena määrä alitti 25.9.2014 sijoitusrahastolain mukaisen vähimmäismäärän 50 osuudenomistajaa. Rahaston varallisuus on myös pienentynyt lunastusten johdosta.

Sijoitusrahastojen sulautumisen syynä on lisäksi edellä mainittujen sijoitusrahastojen sijoitustoiminnan samankaltaisuus. Kahden lähes samanlaisen sijoitusrahaston hallinnointi on epätarkoituksenmukaista ja aiheuttaa tarpeettomia hallinnointikustannuksia.

Sulautumisella rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen lukumäärä vähenee, mikä tehostaa rahastojen sijoitustoiminnan hoitamista. Sulautuminen myös selkeyttää rahastoyhtiön rahastovalikoimaa.

 

Rahastojen sijoituspolitiikka

Säästöpankki Kassa -sijoitusrahasto on lyhyen koron rahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa Euroopan talousalueen valtioiden, valtioiden takaamien yhteisöjen, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen sekä pankkien liikkeeseen laskemiin euromääräisiin korkoinstrumentteihin. Rahaston korkoriski voi duraatiolla mitattuna olla enintään yksi vuosi ja korkoriski mitattuna WAM -tunnusluvulla enintään 6 kuukautta. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien korkosijoitusten avulla.

Säästöpankki Lyhytkorko -sijoitusrahasto on lyhyen koron rahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa euromääräisiin pankkien ja yritysten, Euroopan Unionin valtioiden, euroalueen kuntien, kuntayhtymien ja niitä vastaavien alueellisten julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemiin tai takaamiin obligaatioihin ja rahamarkkinainstrumentteihin, kuten yritys- ja kuntatodistuksiin, valtion velkasitoumuksiin sekä pankkien sijoitustodistuksiin. Rahaston korkoriski voi duraatiolla mitattuna olla enintään yksi vuosi. Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja salkun suojaamiseen ja käteisvarojen hoidon tehostamiseen. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien korkosijoitusten avulla, mutta rahasto voi käyttää korko- ja luottoriskijohdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta sekä korvatakseen suoria sijoituksia. Rahaston varat hajautetaan laajasti eri liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin. 

 

Tietoja sulautumiseen osallistuvista rahastoista per. 31.12.2014 

Kassa (sulautuva)                Lyhytkorko (vastaanottava)

Rahaston koko M€                         24,3                                   57,7

Osuudenomistajien lukumäärä        47                                      2461

Minimisijoitus                               100.000 euroa                     50 euroa

Riskiluokka (1-7)                          1                                        2

Hallinnointipalkkio                        0,10 % p.a.                         0,46 % p.a.

Juoksevat kulut (TER)                   0,12 % p.a.                         0,48 % p.a.

 

Vaikutukset osuudenomistajille

Sulautuminen ei edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä eikä se aiheuta kustannuksia.

Säästöpankki Lyhytkorko -sijoitusrahaston hallinnointipalkkio ja juoksevat kulut ovat Säästöpankki Kassa -sijoitusrahaston hallinnointipalkkiota ja juoksevia kuluja korkeampia.

Sulautuvassa rahastossa olevat varat ja vastuut siirretään kokonaisuudessaan vastaanottavaan rahastoon ja sulautuva rahasto purkautuu. Sulautuvan Säästöpankki Kassan osuudenomistajat saavat rahastojen sulautumisen yhteydessä sulautumisvastikkeena Säästöpankki Lyhytkoron osuuksia sillä euromääräisellä summalla, joka vastaa asiakkaan Säästöpankki Kassan rahasto-osuuksien markkina-arvoa sulautumispäivänä.

Sulautuminen ei aiheuta sääntömuutoksia vastaanottavassa Säästöpankki Lyhytkorossa eikä sen sijoituspolitiikka muutu sulautumisen yhteydessä.

Sulautuminen ei aiheuta veroseuraamuksia Suomessa yleisesti verovelvolliselle. Mikäli asiakas lunastaa tai vaihtaa rahasto-osuutensa toiseen rahastoon ennen sulautumista, hänelle mahdollisesti syntyy luovutusvoittoa tai -tappiota verotuksessa.

Säästöpankki Kassan osuuksia ei voi merkitä, lunastaa tai vaihtaa 3.3.2015 klo 15.00 jälkeen.

 

Rahasto-osuudenomistajille sulautumisesta aiheutuvat erityiset oikeudet

Osuudenomistaja voi halutessaan ilman palkkiota lunastaa tai vaihtaa osuutensa yllä mainituissa rahastoissa toiseen Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimaan rahastoon. Rahastoja koskevan toimeksiannon on oltava Sp-Rahastoyhtiössä viimeistään 3.3.2015 klo 15.00.

 

Lisätietoja sulautumisesta sekä säilytysyhteisön ja tilintarkastajien lausunnot

Säästöpankki Kassan osuudenomistajien on suositeltavaa tutustua ennen sulautumista vastaanottavan Säästöpankki Lyhytkoron avaintietoesitteeseen, joka on saatavissa Säästöpankkien konttoreissa ja Sp-Rahastoyhtiö Oy:ssä sekä internetissä osoitteessa www.sp-rahastoyhtio.fi.

Rahastoesite, rahaston säännöt sekä säilytysyhteisön ja tilintarkastajien lausunnot sulautumisesta ovat saatavissa edellä mainituissa paikoissa. Tilintarkastajien lausunto julkaistaan kuitenkin vasta, kun todellinen rahasto-osuuksien vaihtosuhde on selvillä.

 

Sp-Rahastoyhtiö antaa mielellään lisätietoja sulautumisesta, p. 010 436 6440

 

Sp-Rahastoyhtiö Oy

Hallitus

Sp-Rahastoyhtiö Oy, Tammasaarenkatu 1, 00180 Helsinki

Puh. 010 436 6440, Faksi 010 436 6449

Y-tunnus 1795631-6, www.sp-rahastoyhtio.fi

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista