Säästöpankkien Varainhoito vahvistaa vastuulliseen sijoittamiseen liittyvää ilmastotoimintaansa

Ilmastonmuutos on yksi merkittävimpiä maapallon hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Ilmastonmuutoksesta johtuvilla riskeillä ja ympäristöön liittyvällä sääntelyllä voi olla myös merkittäviä taloudellisia vaikutuksia etenkin tietyillä toimialoilla tai maantieteellisen sijainnin osalta.

Säästöpankkien Varainhoito on sitoutunut vastuulliseen sijoittamiseen, ja ottaa siten toiminnassaan huomioon myös kohdeyritysten toiminnan ilmastovaikutukset. Pyrimme kohdistamaan sijoituksiamme sellaisiin yrityksiin, jotka huomioivat toiminnassaan ympäristöarvot, kestävän kehityksen ja ilmaston. Kannustamme kohdeyrityksiä raportoimaan kasvihuonepäästöistään ja toimistaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Osana vastuullisen sijoittamisen toimintaamme otamme käyttöön hiilijalanjälki-tunnusluvun. Tavoitteenamme on lisätä rahastojen ympäristövaikutusten ja hiiliriskin läpinäkyvyyttä. Hiili-intensiteettiluku lasketaan puolivuosittain niille Säästöpankin osakerahastoille, joissa on suoria osakesijoituksia.

Lisäksi Sp-Rahastoyhtiö Oy liittyi kesäkuussa 2018 CDP:n (ent. Carbon Disclosure Project) sijoittaja-allekirjoittajaksi. CDP on organisaatio, joka kerää yrityskohtaista tietoa mm. ilmastonmuutoksen torjunnasta ja kasvihuonepäästöistä.

 

Säästöpankkirahastojen suorien sijoitusten hiili-intensiteetti

   29.12.2017
 

 

 
 29.6.2018
 

 

 
 
 Sijoitusrahasto Kattavuus  

Hiili-intensiteetti

(t C02/milj. USD)

Kattavuus  

Hiili-intensiteetti

(t C02/milj. USD)

 Säästöpankki Amerikka 90 %
100,83 90 % 100,30
 Säästöpankki Eurooppa 98 % 276,40 98 % 331,89
 Säästöpankki Itämeri 85 % 163,83 79 % 217,43
 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa 89 % 52,82 87 % 50,88
 Säästöpankki Kotimaa 82 % 342,58 83 % 423,34
 Säästöpankki Osake Maailma 90 % 126,02 90 % 147,26
 Säästöpankki Pienyhtiöt 65 % 152,44 60 % 147,99

Hiilijalanjäljen laskennassa käytetään hiili-intensiteettilukua, joka kuvaa rahaston hiilipäästöjä suhteessa omistettujen yhtiöiden liikevaihtoon. Laskennassa yksittäisten omistusten päästöt jaetaan yrityksen liikevaihdolla. Yhtiökohtaiset hiili-intensiteettiluvut painotetaan yhtiön osuudella rahastossa ja painotetut luvut lasketaan yhteen. Kasvihuonepäästöt ilmoitetaan hiilidioksiditonneina ja myynti miljoonina Yhdysvaltain dollareina (t C02 / milj. USD).

Tunnuslukujen laskennassa käytetään tason 1 ja tason 2 kasvihuonepäästöjä. Tason 1 kasvihuonepäästöillä tarkoitetaan suoria päästöjä, jotka ovat peräisin yrityksen omistamista tai kontrolloimista lähteistä, kuten itse tuotetusta energiasta. Tason 2 päästöihin kuuluvat yrityksen hankkimasta energiasta aiheutuvat epäsuorat päästöt.

Päästöjen laskennassa käytetään hiilidioksidiekvivalentteja, jotka kuvaavat eri kasvihuonekaasujen yhteenlaskettua ilmastoa lämmittävää vaikutusta. Yrityskohtaiset päästöluvut perustuvat uusimpiin saatavilla oleviin tietoihin.

Hiilijalanjäljen tunnusluvut ovat tärkeitä työkaluja arvioitaessa rahaston sijoituskohteiden ilmastovaikutuksia. Hiilijalanjäljen ja siihen liittyvien tunnuslukujen laskemiseen liittyy tekijöitä, jotka tulee huomioida tulosten arvioinnissa.

Rahaston laskenta-ajankohdan painotuksilla on suuri vaikutus rahaston hiilijalanjälkeen. Salkun omistusten ostojen ja myyntien seurauksena rahaston hiilijalanjälki voi vaihdella voimakkaastikin. Päästöt sektoreiden välillä vaihtelevat suuresti, jolloin myös rahaston kohdemarkkinan sektorirakenne vaikuttaa hiilijalanjäljen suuruuteen. Tunnusluvut kattavat vain tietyt hiilidioksidipäästöt. Luvut eivät sisällä tason 3 epäsuoria päästöjä, jotka voivat syntyä esimerkiksi tuotteen käytöstä tai kuljetuspalveluiden hankinnasta. Päästölaskelmat perustuvat yritysten raportoimiin lukuihin sekä sektorikohtaisiin arvioihin, minkä seurauksena kaikista yrityksistä ei ole saatavilla tietoja.

 

Lähteet: Sp-Rahastoyhtiö Oy, MSCI ESG Research LLC

 

Tämä esitys on laadittu yksinomaan informaatiotarkoituksessa . Esityksen sisältöä ei sen vuoksi tule pitää tarjouksena tai hyväksyntänä. Esityksessä ei oteta huomioon yksittäisen henkilön taloudellista asemaa, sijoituskokemusta ja -tietämystä tai muita seikkoja. Siinä ei myöskään oteta huomioon rahoitusvälineen soveltuvuutta tai tarkoituksenmukaisuutta yksittäiselle henkilölle. Esityksen sisältämiä tietoja ei sen vuoksi tule pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Esitys on laadittu Sp-Rahastoyhtiön omista lähteistä ja julkisista lähteistä saatujen tietojenperusteella ja kohtuullisiin toimenpiteisiin on ryhdytty sen varmistamiseksi, että tiedot ovat todenperäisiä ja että ne eivät ole harhaanjohtavia. Esityksen laadinnassa ei kuitenkaan ole otettu huomioon pankkisalaisuuden piiriin kuuluvia tietoja, jotka ovat saattaneet olla rahastoyhtiön tai sen palveluksessa olevien käytettävissä. Emme vastaa esitykseen sisältyneen virheellisen tai epätäydellisen tiedon aiheuttamasta vahingosta. Koska kaikkeen arvopaperikaupankäyntiin liittyy riskejä, emme myöskään vastaa vahingosta, joka on aiheutunut jollekin sen johdosta, että hän on käynyt kauppaa pitäen lähtökohtanaan tämän esityksen sisältämiä suosituksia tai ennusteita. Tätä esitystä ei saa jäljentää tai muualla tavoin monistaa ilman Sp-Rahastoyhtiön etukäteistä kirjallista lupaa.

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista