Hyvän liiketavan periaatteet

Säästöpankkiryhmän Hyvän liiketavan periaatteilla (Code of Conduct) pyritään varmistamaan, että Säästöpankkiryhmässä toimitaan vastuullisesti, eettisesti sekä lakeja ja viranomaisten määräyksiä ja ohjeita noudattaen. Jokaisen Säästöpankkiryhmän työntekijän tulee tuntea nämä periaatteet ja noudattaa niitä.
Säästöpankin brändikuva.

Säästöpankkiryhmän strategia ja yhteiset arvot ohjaavat kaikkea toimintaamme. Tahdomme olla suomalaisten taloudellisen hyvinvoinnin ja vaurastumisen vastuullinen edistäjä ja mahdollistaa asiantuntijuudellamme asiakkaillemme paremman elämän.

Säästöpankkiryhmän arvot

Asiakasläheisyys. Kuuntelemme asiakasta ja kohtaamme hänet ainutlaatuisella tavalla hänen yksilöllisten tarpeidensa perusteella.

Yhteistyö. Yhteistyömme asiakkaiden, henkilöstön, Säästöpankkien ja kumppaneiden välillä on avointa, aitoa ja kasvuun innostavaa. Uudistumme
ja uudistamme toimintaamme.

Vastuullisuus. Hoidamme asiat ammattitaitoisesti ja luotettavasti. Olemme asiakasta ja paikallista yhteisöä varten.

Tuloksellisuus. Tuloksemme ja kasvumme varmistavat asiakkaiden palveluiden kehittämisen ja toimintaympäristömme elinvoimaisuuden.

Vastuullisuus

Vastuullisuus on yksi Säästöpankkiryhmän toimintaa ohjaavista arvoista asiakasläheisyyden, yhteistyön ja tuloksellisuuden lisäksi. Tahdomme, että vastuullisuus näkyy kaikessa tekemisessämme – suhtautumisessamme asiakkaisiin, kumppaneihin, viranomaisiin ja muihin sidosryhmiin sekä ympäristöön. Toimimme paikallisesti ja edistämme alueellista hyvinvointia käytännön teoilla.

Sääntelyn mukainen toiminta

Säästöpankkiryhmälle on ensiarvoisen tärkeää lain ja voimassa olevien määräysten noudattaminen kaikessa toiminnassamme. Lakien ja määräysten noudattamiseksi Säästöpankkiryhmässä on laadittu toimintaa ohjaavat periaatteet ja ohjeet, joita jokaisen työntekijän on noudatettava.

Kestävän kehityksen huomioiminen

Kestävän kehityksen tavoitteiden edistäminen tarkoittaa meillä ympäristövaikutusten, sosiaalisten vaikutusten, kuten ihmisoikeuksien, ja hyvän hallinnon periaatteiden huomioimista ja noudattamista kaikessa liiketoiminnassamme. Otamme toiminnassamme huomioon ilmastonmuutokseen vaikuttavat tekijät ja pyrimme vähentämään aiheuttamaamme ilmastorasitusta.

Noudatamme Finanssiala ry:n Vastuullinen finanssiala -teesejä sekä Hyvän pankkitavan ja Hyvän vakuutustavan ohjeita.

Yhteistyö ja tasapuolisuus

Kaiken tekemisemme perusta on hyvä yhteistyö niin Säästöpankkiryhmän sisällä kuin yhteistyökumppaneidenkin kanssa. Hyvän yhteistyön edellytyksenä on asiallinen ja kunnioittava kohtelu sekä avoin ja reilu kanssakäyminen.

Hyväksymme toistemme erilaiset taustat, eroavaisuudet ja henkilökohtaiset ominaisuudet ja kohtelemme kaikkia samanarvoisesti. Arvostamme monimuotoisuutta ja koemme erilaiset ihmiset voimavarana. Säästöpankkiryhmässä ei hyväksytä eriarvoiseen asemaan asettamista esimerkiksi etnisen taustan, sukupuolen, uskonnon, iän tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Minkäänlaista kiusaamista, syrjintää tai ahdistelua ei sallita.