Fonden nu: Sparbanken Företagslån

Vilken fond är aktuell just nu? Sparbankens Kapitalförvaltning lyfter varje månad fram en fond bland Sparbankens placeringsfonder.
Månadens fond.

Månadens fond är inte en placeringsrekommendation eller -råd, utan var och en ska själv bedöma huruvida fonden är lämplig för honom eller henne som placeringsobjekt.

Månadens fond: Sparbanken High Yield

"Fonden Sparbanken High Yield sprider sina placeringar över europeiska företagslån med lockande avkastningspotential och högre risk. Vi placerar huvudsakligen i klassificerade företagslån. Oklassificerade lån kan utgöra högst 20 procent av fonden. Ibland görs också placeringar i andra valutor än euro (amerikanska dollar eller brittiska pund). Placeringar som inte är i euro skyddas mot valutarisker.” -Evgeny Artemenkov, portföljförvaltare

Vilken fond är aktuell just nu?

Sparbankens Kapitalförvaltning utser varje månad en fond som, med tanke på marknadens helhetsläge, är aktuell just nu. Fondens portföljförvaltare ger motiveringarna till lyftet och gör en närmare analys av läget på placeringsmarknaden för fonden i fråga.

Sparbankens fonder, värde och avkastning

Hur går det för Sparbankens fonder just nu? På sidan Värde och avkastning kan du följa upp utvecklingen för fondernas värde från årets början, för 6 månader, 1 månad och 1 dag. Med mätaren för fondens risk- och avkastningsprofil kan du på sidan även gallra fram de fonder i vårt sortiment som passar din riskprofil. Om du vill ha hjälp med valet av placeringsobjekt och utarbetandet av en placeringsplan som passar just dig, boka tid till vår placeringsexpert.

Hur går det på placeringsmarknaderna?

Beställ en påminnelse om kapitalförvaltningens marknadsöversikt till din e-post

Utöver månadens fond analyserar kapitalförvaltningens marknadsöversikt marknadsläget som helhet. Marknadsöversikten utkommer varje månad, beställ en påminnelse om att den kommit ut per e-post och håll dig ajour.

Läs också de här

Fonden Sparbanken Måtta

Sparbanken Måtta –placeringsfond investerar internationellt i aktier, aktierelaterade instrument, räntebärande instrument och fondandelar. Av placeringsfondens placeringar är högst 30 % i aktieplaceringar. För den måttliga spararen.

Fonden Sparbanken Hyfs

Sparbanken Hyfs –placeringsfond placerar medlen i aktier, aktierelaterade instrument, ränteinstrument samt aktie- och räntefonder på det internationella planet. För målinriktat sparande och diversifiering av placeringsportföljen.

Fonden Sparbanken Djärvhet

Sparbanken Djärvhet –placeringsfond investerar internationellt i aktier, aktierelaterade instrument, räntebärande instrument och fondandelar. Av placeringsfondens placeringar är minst 70 % i aktieplaceringar. Återstoden är placerad i räntebärande
värdepapper, räntefonder och likvida medel. För den måttliga spararen.