Ansvarsfullt placerande – hitta lämpliga placeringsobjekt i Sparbanken

Hur känner man igen ansvarsfulla placeringsobjekt? Ansvar kan betyda olika saker för var och en. Alla våra fonder följer principerna för ansvarsfullt placerande. Läs mer om våra principer och exempel i vårt sortiment av ansvarsfulla placeringsobjekt.

Sparbankens varumärke bild.

Vi tillämpar alltid principerna för ansvarsfullt placerande i vår placeringsprocess.

Du kan köpa våra fonder direkt via nät- eller mobilbanken.

Genom att placera i Sparbanken Miljö placerar du direkt i projekt för en bättre värld.

Vad betyder ansvarsfullt placerande i Sparbanken? 

  • Tillämpandet av principer för ansvarsfullhet är en viktig del av vår placeringsprocess.
  • Vi tar hänsyn till miljön, samhället och god förvaltningssed när vi placerar.
  • Vi följer upp att de direkta placeringsobjekt som vi valt iakttar internationella avtal och normer.
  • Vi medverkar i ett samarbetsinitiativ för att stärka ansvarsfullt placerande.
  • Vi gör inga direkta placeringar i vissa branscher, till exempel vapenindustrin eller tobaksindustrin.
  • Vi kommunicerar öppet om våra fonders ansvarsfullhet, till exempel i form av en ansvarsrapport.

Varför är ansvarsfullt placerande vårt val? 

  • Vi tror att ansvarsfullt placerande bidrar till att vi på lång sikt når en god avkastning. 
  • Att beakta ESG-faktorer (environment, social, governance) hjälper att hantera risker förknippade med placeringsobjekt samt att hitta möjligheter
  • Ansvarsfaktorer och regleringen av dem kan ha betydande ekonomiska konsekvenser
  • Vi vill även bidra till förändringen mot en mer hållbar företagsverksamhet och ett mer hållbart samhälle. 

Exempel på våra fonder som klarar sig bra i Morningstars hållbarhetsklassificering 

Sparbanken Finland, Morningstar-betyg* 5/5

Sparbanken Finland är en aktiefond som i huvudsak placerar i finländska aktier.  

Sparbanken Djärvhet, Morningstar-betyg* 4/5, Low Carbon-märke**

Sparbanken Djärvhet är en blandfond, där minst 70 % av placeringarna finns i aktier. Den resterande delen är placerad i räntefonder, räntebundna instrument och kontanter.

Sparbanken Aktie Världen, Morningstar-betyg* 4/5, Low Carbon-märke**

Sparbanken Aktie Världen-fonden placerar tillgångarna globalt på aktiemarknaden, i huvudsak som direkta aktieplaceringar.  

Sparbanken Aktiebetonad, Morningstar-betyg* 4/5, Low Carbon-märke**

Sparbanken Aktiebetonad-fonden placerar i huvudsak på internationella aktie- och räntemarknader.

* Morningstars hållbarhetsbetyg beskriver ansvar hos de bolag som ägs av fonden i förhållande till innehavet i andra fonder i samma jämförelseklass som fastställts av Morningstar. Denna jämförelsegrupp kan vara en annan än den som använts vid jämförelsen av fondernas avkastning. Skalan från bäst till sämst är 5–1. Informationen uppdateras halvårsvis.

** The Morningstar® Low Carbon Designation™-märket tilldelas fonder med låg poängsättning inom koldioxidrisk och låg exponering för fossila bränslen. Informationen uppdateras halvårsvis.

Känner du redan till Sparbanken Miljö? 

Med hjälp av Sparbanken Miljö kan du placera direkt i projekt för en bättre värld. Placeringsobjekten fokuserar på miljöinnovationer och bekämpning av klimatförändringen. Placeringsobjekten ska också främja en ansvarsfull andvändning av miljön.

Du kan placera i Sparbanken Miljö den sista dagen i mars, juni, september och december genom att boka tid för ett möte på ett kontor eller på nätet (tidsbokning för nätmöte via nätbanken Kontakta banken > Tidsbokning > Hur vill du träffas, välj nätmöte).

En effektrapport publiceras om fonden Sparbanken Miljö kvartalsvis.

Ansvarsöversikten för Sparbankens kapitalförvaltning håller dig uppdaterad 

Vi publicerar en Ansvarsöversikt för Sparbankens kapitalförvaltning halvårsvis. I översikten berättar vi vad vi gjort i fråga om ansvarsfullt placerande samt publicerar information om våra fonders ansvarsindikatorer. 

I den fondspecifika informationen finns bland annat ansvarspoängsättningar och -betyg samt klimatavtryck. Vi berättar också till exempel vilka av våra fonder har beviljats Morningstars Low Carbon Designation och vilken positiv miljöpåverkan placeringsobjekten i våra fonder har.   

Sp-Fondbolags verkställande direktör har ansvaret för att placeringarna är ansvarsfulla och för placeringshelheten. Sp-Fondbolags styrelse fastställer regelbundet principerna för ansvarsfullt placerande och följer upp hur ansvarsfullheten förverkligas. 

Bekämpning av klimatförändringen i placeringsverksamheten

Klimatförändringen är en av de faktorer som mest påverkar jordens välbefinnande. I vår placeringsverksamhet beaktar vi klimateffekterna av verksamheten hos målföretagen i våra fonder. Vi har uteslutit vissa branscher på grund av de ekonomiska konsekvenser som har samband med klimatförändringen. Dessutom har vi olika nyckeltal för att öka transparensen i våra fonders miljökonsekvenser och koldioxidrisker.
 
Vill du prata mer? Boka tid för ett möte eller lämna en kontaktbegäran
 

Läs mer om ansvarsfullt placerande inom Sparbankernas kapitalförvaltning:

Information om våra kriterier för ansvarsfull placeringsverksamhet

Expert Virve Valonens blogginlägg: Hur ska placeringarnas ansvarsfullhet bedömas?

Blogginlägg: Vad handlar ansvarsfullt placerande om?

Ansvar inom Sparbanksgruppen 

Ansvarsöversikt för Sparbankens fonder

Läs artikeln: Sparbanken Miljö – i vad placerar man egentligen?


Sparbankens fonder

Placeringsfonderna förvaltas av Sp-Fondbolag Ab.

Det ovan nämnda är inte en placeringsrekommendation eller -råd, utan var och en ska själv bedöma huruvida fonden är lämplig för honom eller henne som placeringsobjekt.

    

För att se videon måste marknadsföringskakor vara aktiverade. Du kan aktivera detta i cookie-inställningarna, som du kommer åt genom att klicka på knappen nedan. Läs mer om våra cookie-inställningar här.