Det finns fortfarande behov av ett kvinnoperspektiv på ekonomihantering

På senare år har kvinnor blivit mer aktiva i att tala om ekonomiska frågor. På sociala medier finns till exempel olika investerings- och förmögenhetsgrupper riktade mot kvinnor. Olika instanser har även ordnat evenemang riktade mot kvinnor, där man behandlar ekonomifrågor ur olika perspektiv. Det har varit glädjande att följa denna utveckling, eftersom ekonomiskt välstånd är en integrerad del av den övergripande välfärden – för såväl kvinnor som män.  

På senare år har jag också själv deltagit i många av dessa evenemang och talat om kvinnors ekonomiska välfärd. Detta har varit mycket givande. Men om jag ska vara ärlig, så har jag till och med tröttnat lite på könsbundenheten i temat. Sparbankens nya Sparbarometer visade att jag inte borde ha gjort det. Det är tydligt att ett kvinnoperspektiv fortfarande behövs. 

Sparbarometern avslöjade nämligen några intressanta skillnader i mäns och kvinnors syn på sin ekonomi. Nedan följer några axplock.

Kvinnor stressar mer än män över pengar

År efter år har internationella studier visat att pengar är den faktor som orsakar mest stress i människors liv i hela världen. I tidigare enkäter har man märkt att kvinnor stressar mer än män. Vår Sparbarometer bekräftar resultatet: För 45 % av kvinnorna har ekonomin orsakat sömnlösa nätter, medan motsvarande siffra för män är 35 %. Dessutom upplever över hälften (51 %) av kvinnorna att deras ekonomiska framtid inte är trygg. Bland män anser 44 % detta.

Kvinnor är mer oroade än män över hur deras pension ska räcka till

Alla har säkert hört talas om hållbarhetsunderskottet och det tryck som riktas mot pensionssystemet. Det är en befogad oro, och åtminstone jag upplever att förberedelser på eget initiativ kommer att få en allt större roll i framtiden – naturligtvis parallellt med pensionssystemet och de tjänster som välfärdsstaten erbjuder. 

Enligt vår Sparbarometer var 48 % av kvinnorna oroade över hur deras kommande pension räcker till, medan 36 % av männen uppgav att de känner sig oroliga. Kvinnornas oro över hur pensionen ska räcka till är befogad. Kvinnor lever längre än män och är således också pensionerade under en längre tid – och lever längre på en inkomstnivå som är lägre än under arbetskarriären. Kvinnor har också mindre pensioner än män, eftersom kvinnors inkomster är mindre och arbetskarriärerna i allmänhet är mer fragmenterade till exempel på grund av att de skött barnen. År 2019 var pensionen i genomsnitt 1 937 euro per månad för män för män och 1 533 euro, dvs. drygt en femtedel lägre för kvinnor.

Kvinnor identifierar inte möjligheter att bli förmögna särskilt väl

Enligt vår Sparbarometer upplever 61 % av kvinnorna att de inte kan identifiera situationer där de har möjlighet att bli förmögna. Motsvarande siffra för män är bara 43 %. Detta är tyvärr knappast bara anspråkslöshet från kvinnornas sida, eftersom kvinnor även ofta lämnar möjligheter att bli förmögna outnyttjade. Kvinnor är nämligen mer trygghetsorienterade än män när det gäller placeringar, och därmed tar det längre tid att bli förmögen, ränta på ränta-effekten blir mindre eller uteblir helt. Som sparform väljer kvinnor oftare insättningar, som man i nuläget knappt får någon ränta på. Jämfört med män använder kvinnor mer sällan lukrativa placeringsobjekt, som fonder och aktieplaceringar. 

Häri ligger en lite paradox som jag anser att behöver läggas till rätta: kvinnor skulle ha ett större behov än män av att förbereda sig ekonomiskt på framtiden och få avkastning på placeringarna, men i praktiken placerar de fortfarande mindre än män, och objekten är mer trygghetsorienterade. Dessutom visar studier att kvinnor är bra på att placera, om de bara tar tag i saken!

Kvinnor upplever att deras påverkansmöjligheter är mindre

I vår Sparbarometer ställde vi också en fråga om hur mycket de som svarar upplever att de kan påverka sin ekonomiska ställning. Kvinnor upplevde att deras påverkansmöjligheter är mindre: 35 % av kvinnorna upplevde att de kan påverka sin ekonomiska ställning, och motsvarande andel män var 46 %. Detta är inte en obetydlig sak. Vår barometer avslöjade nämligen att de som upplevde att de kan påverka sin ekonomiska ställning sparade mer och var också lyckligare. Ingen struntsak alltså!

Jag anser att statistiken ovan visar att det fortfarande är välkommet att lyfta fram kvinnoperspektivet i ekonomifrågor. Attityder och handlingsmönster tenderar att förändras väldigt långsamt. Visst är det precis lika viktigt för män som för kvinnor att hantera sin ekonomi, men kvinnor kommer fortfarande på efterkälken. 

 

Henna Mikkonen är Sparbanksgruppens chefsekonom och ekonomie magister, CFA. Utöver att följa med världsekonomin och Finlands ekonomi står människors ekonomiska välbefinnande hennes hjärta nära. Mikkonen upplever att hon särskilt har lyckats när hon kan ta de ekonomiska frågorna närmare människorna.

Texten har tidigare publicerats i Kauppalehtis blogg (på finska).

 
Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare

Intressant just nu