Megatrendit sijoittamisessa – näin torjut ilmastonmuutosta

Sijoittajalle megatrendit tarjoavat niin mahdollisuuksia kuin haasteitakin. Yksi tärkeimmistä sijoittajan tarvitsemista taidoista on voittavien ja vahvimpien megatrendien tunnistaminen. Mutta ovatko kaikki megatrendit positiivisia sijoittajan näkövinkkelistä? Megatrendien vaikutuksien ulottuminen pitkälle tulevaisuuteen vaatii sijoittajalta pitkäjänteisyyttä.

Sp-Rahastoyhtiö Pelli

Kannattaako megatrendeihin sijoittaminen?

Kun megatrendi, esimerkiksi ilmastonmuutos, tunnistetaan markkinoilla, sen tuoma hype on alkuvaiheessa suuri riski sijoittajalle. Tulevaisuuden näkymät saattavat näyttää liian ruusuisilta ja sen myötä ollaan valmiita maksamaan hyvinkin korkeita arvostuskertoimia yrityksistä, joiden oletetaan hyötyvän kyseisestä megatrendistä. Historia on myös usein osoittanut, että uuden teknologian luoneet yritykset eivät kuitenkaan aina onnistu kaupallistamaan sitä.

Sijoittaminen yrityksiin, jotka pyrkivät hidastamaan tai ratkaisemaan ympäristömuutosta, on (luultavasti) kannattavaa – ainakin suhteellisessa mielessä. Sijoitukset ympäristöystävällisiin yrityksiin alentavat näiden yritysten pääomakustannuksia. On hyvin todennäköistä, että ympäristösääntely tulee lisääntymään nykytasolta. Sääntely muuttanee energiaintensiivisten toimialojen mahdollisuuksia kasvaa ja tehdä tulosta. Kulutustottumusten muutokset ympäristöystävällisempiin vaihtoehtoihin tulevat myös mullistamaan kysyntää tulevaisuudessa. 

Pari opetusta megatrendeihin sijoittamisesta

Megatrendin havaitseminen on usein helppoa, mutta onko se riittävää tuottojen takaamiseksi? Tässä pari esimerkkiä ilmastonmuutos-megatrendiin sijoittamisesta.

Ajatellaan tilannetta, jossa sijoittaja on vuonna 2016 tunnistanut uusituvan energian megatrendinä ja päättänyt sijoittaa tuulivoimaturbiinien valmistajiin. Yritysvalinnalla olisi ollut huikea merkitys sijoittajan toteutuneisiin tuottoihin. Parhaan eurooppalaisen pörssilistatun valmistajan osake on noussut noin 24 %. Heikoin osake taas on laskenut yli 90 %. Opetus 1: megatrendi itsessään ei pysty pelastamaan huonoa osakevalintaa.

Myös aurinkopaneelien valmistajien parissa on tapahtunut raju muutos. Alussa saksalaiset valmistajat olivat vahvoilla, osittain syöttötariffien turvin, mutta kiinalaiset valmistajat kuroivat nopeasti kiinni etumatkan. Kiinalaisten valmistajien etuja olivat suuret volyymit ja kotimarkkinoiden syöttötariffit (joidenkin arvioiden mukaan myös polkuhinnat). Saksalaisiin tai amerikkalaisiin aurinkopaneelivalmistajiin sijoittanut buy-and-hold-sijoittaja olisi menettänyt suuren osan sijoituksestaan. Opetus 2: megatrendit eivät anna turvaa sektoritasolla.

Sijoittajan tulee myös kysyä, kuka hyötyy eniten green tech -innovaatioista. Onko se laitteen valmistaja tai käyttäjä? Kiinalaisten valmistajien tuoma hintapaine aurinkopaneeleissa on madaltanut aurinkovoimaloiden operaattoreiden kustannuksia. Opetus 3: myös megatrendeihin sijoittavan kannattaa aktiivisesti muuttaa salkun koostumusta, varsinkin jos yrityksessä tai toimialassa tapahtuu muutoksia.

Megatrendeihin sijoittamiseen pätevät sijoittamisen yleiset pelisäännöt

Ympäristömuutoksen megatrendiin sijoittamisessa pätevät samat säännöt kuin muussakin sijoitustoiminnassa: hajauttamisen merkitys korostuu, kun on kyse uuden teknologian riskeistä. Pitkäjänteisyys, arvostustasot ja osakevalinta ovat tärkeitä tekijöitä tuoton tavoittelussa ja riskin hallinnassa. Tällä hetkellä ei ole näkyvissä, että kasvava kiinnostus ympäristöystävällisiin yrityksiin olisi johtanut arvostuskertoimien lialliseen nousuun. Pieni preemio näiden yritysten arvostuskertoimissa on perusteltavissa, koska pidemmän ajan riskit näissä yrityksissä ovat pienemmät. Koska monen toimialan voimavaroja tarvitaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, sijoittajan kannattaakin hajauttaa sijoituksiaan moneen toimialan yli ja samalla hyötyä ilmastonmuutoksen megatrendistä.

Lue lisää megatrendeistä Sitran megatrendikorteista. sitra.fi/megatrendit

Säästöpankki Ympäristö -erikoissijoitusrahasto ottaa kantaa ilmastonmuutokseen. Rahaston sijoituskohteina ovat ympäristöystävällisemmät yritykset tai hankkeet, joiden tuotto-ajurit ovat sidottuja ilmastonmuutoksen torjuntaan.

 

Anders Pelli

Anders Pelli toimii osakesalkunhoitajana Sp-Rahastoyhtiö Oy:ssä, joka on osa Säästöpankkiryhmää. Tämän kirjoituksen näkemykset ovat kirjoittajan omia henkilökohtaisiä näkemyksiä, eivätkä välttämättä vastaa Säästöpankki -rahastoja hallinnoivan Sp-Rahastoyhtiön sijoitusnäkemystä.

Kirjoituksen sisältöä ei pidä ymmärtää sijoitussuosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi. Mikään tässä kirjoituksessa esitetty ei ole sitova tarjous ostaa tai myydä sijoitusrahasto-osuuksia tai muita arvopapereita eikä kehotus ryhtyä muuhun sijoitustoimintaan. Sijoittaja tekee jokaisen sijoituspäätöksensä itsenäisesti ja omalla vastuullaan
.

 

Tutustu myös aikaisempiin salkunhoitajien blogeihin:

Jo päivän poissaolo markkinoilta voi tulla kalliiksi sijoituksillesi

Aktiivinen vai passiivinen sijoittaminen? Vai sittenkin sekä että?

Haastava alkuvuosi korkosijoittajalle – jälleen kerran

Sijoitusmarkkinat 2018 - kokonaisuuden analyysia ja miltä vuosi 2019 näyttää?

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen

Ajankohtaista