Fondernas beskattning

Som fondsparare betalar du skatt på kapitalinkomsten från dina fondandelar. Beskattningen påverkas av hur avkastningen på andelen betalas.

Sparbanken.

Utbetalning av fondandelarnas avkastning och beskattning

Utbetalningen av fondens avkastning beror på om fonden har A-, alltså avkastningsandelar, B-, alltså tillväxtandelar eller båda. Hur andelarna är uppbyggda står i fondreglerna.

Till innehavarna av A-andelar utbetalas årligen en avkastning vars storlek bestäms av fondbolagets ordinarie bolagsstämma. Avkastningen fastställs enligt andel, varvid den totala avkastningen beror på antalet andelar som innehas. Fondbolaget gör en förskottsinnehållning i samband med utbetalningen av avkastning och redovisar den till skatteförvaltningen.

Till innehavare av B-andelar utbetalas inte avkastning varje år. Avkastningen lämnas i fonden så att B-, alltså tillväxtandelarnas relativa andel av fondens kapital växer. Själva andelens värde förändras inte till följd av utdelning. Medlen stannar kvar i fonden för att ge avkastning och placeraren får sin avkastning när han eller hon i sinom tid avyttrar sin andel. På försäljningsvinsten betalas skatt.

Enligt lagstiftningen i Finland är alla Sparbankens fonder skattefria samfund, de betalar alltså inte skatt på försäljningsvinster eller utdelning. Portföljförvaltaren kan omplacera kapitalet och avkastningen till fullt belopp på marknaden.

Hur beräknas vinsten från försäljningen av fondandelar och hur fastställs kapitalskatten?

När du säljer dina fondandelar kan du beräkna din vinst – eller förlust - genom att dra av köpesumman för aktien samt tecknings- och inlösenarvodena från försäljningspriset.

Du betalar kapitalinkomstskatt på eventuell vinst från försäljningen av andelarna. Du kan dra av eventuell förlust från försäljningsvinsten under beskattningsåret eller de närmaste fem åren.

Inom samma placeringssfond kan du, om du så önskar, skattefritt byta A-andelar mot B-andelar eller vice versa. Om placeringen byts från en fond till en annan som förvaltas av samma fondbolag utgör detta försäljning och man måste betala skatt på en eventuell försäljningsvinst.

Fondandelarna och informationen om eventuella vinster eller förluster ingår i skatteförslaget som fondens ägare ska kontrollera. Om informationen avviker från de uppgifter som fondbolaget har meddelat kunden, ska kunden korrigera informationen i skatteförslaget.

När är försäljningsvinsten skattefri inkomst?

Vinst vid försäljning av egendom som en fysisk person eller ett dödsbo fått är inte skattepliktig inkomst, om de sammanlagda priserna för egendom som sålts under skatteåret är högst 1 000 euro. I beloppet ingår förutom fonder bland annat vinster vid försäljning av aktier, fastigheter och investeringsbostäder.

När beloppet räknas beaktas inte försäljning av egendom för vars del någon annanstans i lag föreskrivs att den erhållna vinsten är skattefri och inte heller egendomsöverlåtelser som avser sedvanligt bohag eller annan motsvarande egendom avsedd för personligt bruk.

Det är bra att vara medveten om att om överlåtelsepriserna överskrider gränsen på 1 000 euro med ens en cent blir hela försäljningsvinsten skattepliktig. Om du eftersträvar skattefri överlåtelse ska du som inlösensumma ange högst 999 euro. På så sätt leder inte decimalavrundningar på köppartier och kurser till att den skattefria gränsen överskrids.

På motsvarande sätt är en försäljningsförlust inte avdragbar om de sammanlagda överlåtelsepriserna för egendom som överlåtits under skatteåret är högst 1 000 euro och anskaffningsutgifterna högst 1 000 euro.

 

Vill du diskutera sparande och placerande? Boka tid eller lämna en kontaktbegäran.

Läs mer om beskattning: 
Börsstiftelsen Placerarens skatteguide 
Skatteförvaltningens webbplats

Kategorier
...