Varför är hållbarhet bra för företagen? – Kapitalförvaltaren ger placerare 3 tips gällande hållbarhet

Ju hållbarare ett företag är, desto bättre är dess produktivitet, visar undersökningar. Man har ofta en för snäv bild av hållbarheten. Man tänker vanligtvis enbart på klimateffekterna.

Produktiviteten för hållbara företag har undersökts i såväl Norden som USA. 

I de nordiska länderna genomförde Nordea år 2017 en undersökning, enligt vilken företag med höga ESG-resultat var 40 procent mer produktiva än företag som hade de sämsta ESG-resultaten. Med ESG-resultaten mäts vilken hållbarhetsnivå företagen har i fråga om miljön, den sociala aspekten och förvaltningen. 

Enligt en undersökning som gjordes år 2018 av Bank of America Merrill Lynch är även de amerikanska företag som har de högsta ESG-talen effektivare inom en tidsperiod på 3 år än sina konkurrenter. Och dessutom är de mindre konkursbenägna. 

År 2015 studerade Friede, Busch och Bassen cirka 2 200 olika undersökningar som omfattade olika hållbarhetsaspekter och mätningsmetoder. Enligt deras rapport visade majoriteten av dessa undersökningar positiva resultat i anknytning till hållbarhetsaspekterna och bolagets ekonomiska prestation. 

Mera än bara klimateffekter

Enligt Karri Alameri, affärsverksamhetsdirektör för kapitalförvaltningstjänster hos Sparbanksgruppen, har man hittills haft en för snäv bild av hållbarhet, man tänker främst på klimateffekter. Särskilt företagens sociala hållbarhet är av stor betydelse för produktionen.

– I Sparbanken har man förverkligat social hållbarhet från första början. En del av företagets resultat fördelas direkt till sammanslutningen, dvs. som exempelvis Goda Gärningar-donationer runt om i Finland. 

Alameri understryker att social hållbarhet även omfattar diversitet, dvs. mångfald i företagskulturen. I denna fråga har hela Finland, inklusive Sparbanken, fortfarandet mycket att göra.

– Diversitet är i dag ett hot topic, och är bevisligen bra för affärerna. 

Till exempel Wall Street Journal och McKinsey har undersökt hur mångfald påverkar företagens resultat. 

Wall Street Journal undersökte ifjol S&P 500-företag och deras diversitet. Undersökningen visar att ju mer diversitet det förekommer i företaget, desto bättre är dess produktivitet jämfört med dess konkurrenter.

Enligt McKinseys undersökning begränsas inte förhållandet mellan diversitet och produktivitet enbart till kön. Undersökningen visar att företag med den största etniska och kulturella diversiteten inom ledningsgruppen har en 33 procent större chans att ha den bästa produktiviteten inom sin bransch.

Kapitalförvaltningen värnar om hållbarheten

Enligt Alameri har kapitalförvaltare makt som kan användas för att styra företag att granska sin egen verksamhets hållbarhet.

– Vi kan öka trycket på stora globala företag, eftersom vi diskuterar med företagsledningen och proaktivt påverkar föredragningar för bolagsstämmorna, och vid behov även deltar vi i stämmorna. Sparbanken deltar även i olika globala placerarinitiativ tillsammans med andra banker och stora placerare.

Alameris 3 tips för ansvarsfulla placerare:

Uppgifterna nedan kan kontrolleras i exempelvis företagens hållbarhetsrapporter och årsberättelser.

  1. Om ett företag säger att det är ett internationellt företag, ska du se vem som sitter i dess ledningsgrupp och styrelse. Består ledningen av enbart av typiska finländare – personer med samma bakgrund och i samma åldersklass? Eller ingår där även personer med internationell erfarenhet från olika bakgrunder och kulturer? 

  2. Om du är intresserad av jämlikhet inom företaget, ska du se till att det i synnerhet i företagets styrelse och ledningsgrupp sitter både kvinnor och män – och i vilka roller. 

  3. Om du funderar kring hur en inkluderande arbetsmiljö och diversiteten inom ett företag förverkligas, ska du studera företagets åldersfördelning, etniska och kulturella variation samt eventuella program som siktar till att göra företaget mer inkluderande. 

Vid Sparbankens kapitalförvaltning följer vi principerna för ansvarsfullt investerande i alla våra fonder.  I ansvarsöversikten beskrivs vilka gärningar man har vidtagit vid Sparbankens kapitalförvaltning i fråga om ansvarsfullt investerande och publicerar information om fondernas hållbarhetsindikatorer.

Den första ansvarsöversikten har nu publicerats – se till exempel fondernas koldioxidavtryck

Ansvarsöversikt för Sparbankens kapitalförvaltning

Vill du att vi hjälper dig med komma igång med att spara och placera? Vi gör det gärna. Vi skräddarsyr en lämplig lösning för dig. Boka en tid hos oss eller lämna en kontaktbegäran, så kontaktar vi dig.

Texten har publicerats i Kauppalehti Studio (på finska) 19.3.2020.

 
Skriven
Typ

Nyhet

Utgivare

Sparbanksforbundet anl

Intressant just nu