Risker med placeringar

All placeringsverksamhet är förknippad med risker. Riskens omfattning kan justeras genom egna val, och vid långsiktiga placeringar kan risken också medföra nytta.

Risker innebär att man kan förlora de placerade pengarna. När du säljer fondandelar eller aktier finns det ingen garanti för att du skulle göra vinst eller få samma pris som när du köpte dem.

Vad gäller placeringsobjekt förknippade med hög risk finns det större risk för att detta sker. Men avkastningsförväntningarna går hand i hand med risken: ju större risk, desto större kan även en eventuell avkastning vara.

Hurudan är din risktålighet?

När du väljer placeringsobjekt är det vitkigt att du funderar över hur stor risk du vill eller kan ta. Är det viktigaste för dig att placeringarna inte går på minus? Eller sover du gott, även om värdet på fondens värde någon gång går rejält på minus? 

Bland placeringsobjekten finns alternativ för många olika slags riskprofiler. Den lägsta risken och avkastningen finns i räntefonder. Sedan kommer olika blandfonder och aktiefonder som kombinerar ränte- och aktieplaceringar med olika viktning. Den högsta avkastningen, men också risken, finns i aktieplaceringar.

Lång placeringsstid och spridning som utjämnar riskerna

Konjunkturerna, det vill säga de ekonomiska fluktuationerna, varierar hela tiden. När du placerar på lång sikt kommer du att se många ned- och uppgångar i kurserna. En lång placeringstid möjliggör också en tidsmässig spridning. Genom att placera regelbundet, till exempel en gång i månaden, kan du dra nytta av de ekonomiska fluktuationerna. När marknaden gör en djuodykning kan du köpa fondandelar eller aktier till billigare pris, och under uppgången ökar värdet på dina placeringar. Det gamla tipset är: köp billigt, sälj dyrt.

Vid geografisk spridning väljs placeringsobjekten inom ett stort område, till exempel hela Europa i stället för Finland, eller till och med globalt. Man kan även sprida placeringarna över olika branscher, till exempel industri, byggande och teknik. Det dämpar marknadsnedgången för dina placeringar till följd av svårigheterna inom ett enskilt affärsområde. Under coronatiden har till exempel detaljhandeln stärkts och resandet lidit - det finns alltid vinnare och förlorare.

Inom aktieplaceringar lönar det sig att tänka långsiktigt

Man kan placera i aktier antingen genom direkta aktieköp eller via fonder. Fonden kan bestå av enbart aktier eller bilda en blandfond med ränteplaceringar.

Som en långsiktig placering har aktierna historiskt sett varit de mest lönsamma av de olika placeringsalternativen. Det förflutna är dock ingen garanti för framtiden, och fluktuationerna på marknaden kan också vara kraftiga. Om placeringstiden är mycket kort är riskerna för direkta aktie- och aktiefondsplaceringar stora. Därför rekommenderas en placeringstid på minst sju år vad gäller aktiefonder.

Det finns två typer av risker som kan uppstå vid placering i aktier:

Med företagsrisk avses hur det företag som utgör placeringsobjekt klarar sig under konjunktursvängningarna. Risken kan minskas genom spridning, dvs. genom att placera i flera företag internationellt och i företag inom olika branscher, i stället för i ett enskilt företag.

Med marknadsrisk avses aktiekursernas allmänna utveckling, som gäller för alla företag. Utvecklingsriktningen har en nedåtgående eller uppåtgående inverkan på fondens värde. Marknadsrisken kan inte elimineras helt, men portföljförvaltaren kan delvis med hjälp av derivat skydda sig mot marknadsförändringar.

Värdet på en räntefond stiger när räntorna sjunker

I räntefonder tänker man inte på räntor på samma sätt som vad gäller traditionella konton eller aktiemarknaden. Att göra vinst på räntor fungerar precis tvärtom.

Vid aktieplaceringar strävar man efter att köpa aktier när priserna är låga, men det lönar sig att placera i räntefonder när marknadsräntan är så hög som möjligt. När räntan sjunker stärks värdet på värdepappren.

Som placerare i räntebärande värdepapper gör du därför vinst när räntorna sjunker i proportion till tidpunkten för placeringen och gör förlust när de stiger. 

Det finns två typer av risker som kan förekomma i räntefonder:

Emittentrisk, dvs. kreditrisk, gäller låntagarens solvens: kommer skuldens ränta och kapital att betalas på förfallodagen? De mest säkra när det gäller denna risk är obligationer som emitterats av staten och andra offentliga organ och mer riskfyllda företagsobligationer. 

Även en eventuell avkastning står också i proportion till risken: lägre avkastning på obligationer förknippade med högre risk och högst avkastning på högriskobligationer.

Ränterisken orsakas av ändrade räntor. När räntorna stiger sjunker obligationslånens värde och när räntorna sjunker stiger värdet. Ränterisken är lägst med räntepapper.

Förändringar av valutakurserna medför valutarisker

Om placeringarna görs i en annan valuta än placerarens hemvaluta finns det en valutarisk för placeringarna.

Med valutarisk avses en risk beroende på hur valutorna rörs i förhållande till hemvalutan. Till exempel en fond som placerar euro i amerikanska aktier drar nytta av att dollarn förstärks gentemot euron. När dollarn försvagas blir fonden på motsvarande sätt lidande.

Fondens placeringspolicy ger även en uppfattning om fondens risker. De definitioner och principer enligt vilka fonden investerar ger även en uppfattning om fondens risker. Riskpolicyn hittar man i fondens stadgar. 

Läs mer om riskerna i fondprospektet.


Vill du veta mer om placeringar? Boka en tid eller lämna en kontaktförfrågan så utarbetar vi tillsammans din placeringsplan. 

Kategorier
...