För vem lönar det sig att placera i en fond och för vem gör det inte? Sex frågor och svar

Fonder, särskilt blandfonder, är en vanlig placeringsform. Men för vem lönar det sig att välja en fond som placeringsobjekt? Var lönar det sig att börja om man vill placera i fonder? Och vad kostar det att äga en fond? Vi bad direktören för Sparbankernas kapitalförvaltning, Petteri Vaarnanen, svara på frågorna.

1. För vem lönar det sig att placera i en fond? Och för vem gör det inte?

Att placera i en fond passar alla. En fond lämpar sig för långsiktigt sparande och den rekommenderade placeringstiden är alltid längre när risknivån är högre. Även den som uppskattar smidighet bör fundera över att placera i en fond, eftersom en sakkunnig person väljer placeringsobjekt, sprider placeringarna och följer upp marknaden för placerarens räkning.

Om placeringstiden däremot är mycket kort lönar det sig att hålla en låg risknivå. För en tidsperiod på till exempel några veckor eller månader kan man överväga att hålla pengarna på ett konto, även om jag inte i övrigt rekommenderar ett konto som placeringsobjekt. När räntorna är låga räcker avkastningen på kontot inte till för att på lång sikt täcka effekterna av inflationen.

Om placeraren själv är redo att lägga tid på att undersöka olika aktier och dagligen följa upp marknaden kan direkt aktieplacering vara ett bättre alternativ än fonder. Man bör dock komma ihåg att aktier och fonder inte utesluter varandra. Någon kan till exempel göra direkta aktieplaceringar på egen hand i Finland, men välja aktiefonder som placeringsform för utländska aktier. Även passiva placeringsinstrument, till exempel ETF, lämpar sig som en del av den aktiva placerarens sortiment. I detta fall är det dock skäl att lära sig mer om produktens särdrag. 

2. Måste en fondplacerare följa upp marknaden?

I fonder sköts risktagningen och valet av objekt av en sakkunnig person som genomför placeringsstrategin för fonden i fråga. Placeraren behöver alltså inte själv aktivt följa upp fondens värdeutveckling, särskilt inte om placeringstiden sträcker sig över flera år.

Man bör dock ändå i viss mån vara medveten om hur den egna fonden utvecklas – på samma sätt som i övriga ekonomiska frågor. Du kan enkelt följa upp Sparbankens fonder, till exempel på Sparbankens webbplats

Det lönar sig för alla som sparar och placerar att lära sig tålamod. Ibland sker något överraskande på marknaden, ibland med långsiktiga konsekvenser, ibland är ändringen endast övergående. Professionella placerare har lärt sig skilja mellan betydande och övergående fenomen.

3. Var lönar det sig att börja om man vill placera i fonder?

Om du inte har tidigare erfarenhet av att placera i fonder rekommenderar jag att du börjar med att diskutera frågan med en av bankens experter. Samtidigt går vi igenom din egen riskprofil och dina mål för sparandet. Det lönar sig att komma ihåg att riskprofilen kan ändras under resans gång. Till exempel i samband med ett arv kan placeraren ha större tillgångar och då kan även riskprofilen ändras. 

Många aktörer erbjuder kombinationsfonder som är riktade särskilt till vissa typer av riskprofiler. Till exempel i Sparbankens lösningsfonder Måtta,  Hyfs och Djärvhet syns riskprofilen redan i fondens namn. 

Även på webben finns rikligt med information i anslutning till fonder och deras avkastning. Historien har visat att på lång sikt ger olika tillgångsklasser, beroende på riskprofilen, en avkastning på olika sätt. Det kan till exempel förekomma tidsperioder när det inte lönar sig att ta några risker. Inom all placering ska man alltså utgå från de egna uppställda målen.

4. Ger placering i aktier större avkastning än placering i fonder?

Detta beror helt på valet av fond eller aktie, eftersom det är frågan om en omsorgsfull analys av bolagens affärsverksamhet och riskval som grundar sig på denna. I aktiva fonder strävar portföljförvaltaren efter att välja de mest attraktiva företagen och placeringsobjekten på marknaden, och på motsvarande sätt väljer man inte till fonden sådana företag, vars rådande marknadsvärde är högt i förhållande till tillväxtförväntningarna. På grund av detta aktiva riskval avviker fondens avkastning och risker från aktieindexet. Målet är att med en låg risk uppnå en bra avkastningsnivå.

5. Vad består fondernas förvaltningsprovision av?

Förvaltningsprovisionen är en kostnad som hör samman med aktiv fondskötsel. Med hjälp av den kan man erbjuda kunderna tjänster i anslutning till riskhantering, rapportering och placeringsrådgivning. Även marknadsundersökningar och riskhantering utgör en väsentlig del av aktiv portföljskötsel. Allt detta syftar till att erbjuda kunden högklassig skötsel av placeringstillgångarna samt personlig kundbetjäning.

6. Hur kan jag spara om jag redan har lån? 

Man bör aldrig se placering som en separat helhet, utan alltid i förhållande till den övriga ekonomin, såsom skulder, lån och familjens utgifter. Man kan alltså samtidigt låna och spara regelbundet – och det lönar sig att göra så. Man kan till exempel justera låneamorteringarna enligt situation och regelbundet placera pengar i ett objekt med bättre avkastning än ett konto, även när det ekonomiska läget är stramare.

Att spara är ett utmärkt sätt att förbereda sig inför överraskande situationer. Till exempel pensionens belopp och ändrad pensionsålder är faktorer som säkert kommer att få större betydelse för yngre generationer.

 

Petteri Vaarnanens tre viktigaste tips för placeringar

Kom ihåg tålamod.
De ekonomiska cyklerna sträcker sig över flera år och företagens vinst uppkommer på lång sikt. Det kan vara svårt att hitta bra alternativ på kort sikt – det finns inga snabbvinster.

Var medveten om din egen riskprofil – och uppdatera den vid behov.
Placering hör alltid samman med risker och när man väljer objekt ska man alltid ta hänsyn till den egna risktåligheten. Riskprofilen kan även ändras till följd av till exempel ett arv eller en lottovinst.

De olika placeringsformerna stödjer varandra. 
Direkt aktieplacering, indexfonder, ETF, aktiva fonder... alla kompletterar varandra och alla har en egen huvudsaklig målgrupp bland placerare. Det lönar sig att fråga proffs om hjälp vid valet av placeringsform.
  

Vill du komma igång med att placera? Boka tid hos en expert på Sparbanken eller lämna en kontaktbegäran

Intervjun med Petteri Vaarnanen har publicerats i Kauppalehti Studio (på finska) 20.2.2020.
 
Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sparbanksforbundet anl

Intressant just nu