Rahastojen verotus

Rahastosäästäjänä maksat veroa rahasto-osuuksiesi tuottamista pääomatuloista. Verotukseen vaikuttaa se, miten osuuden tuotto maksetaan.

Säästöpankki.

Rahasto-osuuksien tuotonmaksu ja verotus

Rahaston tuotonmaksu riippuu siitä, onko rahastolla A- eli tuotto-osuuksia, B- eli kasvuosuuksia vai molempia. Osuuksien muoto ilmenee rahaston säännöistä.

A-osuuksien omistajille maksetaan vuosittain tuottoa, jonka päättää rahastoyhtiön varsinainen yhtiökokous. Tuotto määritellään per osuus, jolloin kokonaistuotto riippuu omistettujen osuuksien määrästä. Rahastoyhtiö suorittaa tuotto-osuuden maksun yhteydessä ennakonpidätyksen ja tilittää sen verohallinnolle.

B-osuuksien omistajille ei jaeta tuottoa vuosittain. Tuotto jätetään rahastoon siten, että B- eli kasvuosuuksien suhteellinen osuus rahaston pääomasta kasvaa. Itse osuuden arvo ei muutu tuotonjaon seurauksena. Varat jäävät siis rahastoon tuottamaan, ja sijoittaja saa tuottonsa myydessään aikanaan osuutensa. Myyntivoitosta maksetaan vero.

Suomen lain mukaan sijoitusrahastot eli esimerkiksi kaikki Säästöpankin rahastot ovat verovapaita yhteisöjä, jonka vuoksi ne eivät maksa veroja myyntivoitoista eivätkä osingoista. Salkunhoitaja voi sijoittaa pääoman ja tuoton täysimääräisenä uudestaan markkinoille.

Miten rahasto-osuuksien myynnistä saatu voitto lasketaan ja pääomavero määräytyy?

Kun myyt rahasto-osuutesi, voit laskea tekemäsi voiton – tai tappion – vähentämällä myyntihinnasta osakkeen alkuperäisen ostohinnan sekä merkintä- ja lunastuspalkkiot.

Osuuksien myynnistä mahdollisesti syntyneestä voitosta menee pääomatulovero. Mahdollisen tappion voit vähentää myyntivoitoista verovuonna tai seuraavien viiden vuoden aikana.

Saman sijoitusrahaston sisällä voit halutessasi vaihtaa A-osuuksia B-osuuksiksi tai päinvastoin verottomasti. Jos sijoitus vaihdetaan saman rahastoyhtiön hallinnoimasta rahastosta toiseen, sitä pidetään myyntinä, ja mahdollisesta myyntivoitosta on maksettava vero.

Rahasto-omistukset ja tiedot syntyneistä voitoista ja tappioista näkyvät veroehdotuksessa, joka rahaston omistajan tulee tarkastaa. Jos tiedot poikkeavat siitä, mitä rahastoyhtiö on ilmoittanut, tulee tiedot korjata veroehdotukseen.

Milloin myyntivoitto ei ole verotettavaa tuloa?

Luonnollisen henkilön tai kuolinpesän saama omaisuuden myyntivoitto eli luovutusvoitto ei ole verotettavaa tuloa, jos verovuonna myydyn omaisuuden yhteenlasketut hinnat ovat enintään 1 000 euroa. Summaan lasketaan rahastojen lisäksi muun muassa osakkeiden, kiinteistöjen ja sijoitusasuntojen myyntivoitot.

Myyntihintojen määrää laskettaessa ei oteta huomioon sellaisen omaisuuden luovutuksia, joista saatu voitto on muualla laissa säädetty verovapaaksi, eikä tavanomaisen koti-irtaimiston tai muun siihen rinnastettavan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetun omaisuuden luovutuksia.

On hyvä tiedostaa, että mikäli luovutushinnat ylittävät 1 000 euron rajan sentilläkin, myyntivoitoista tulee verollisia koko määrältään. Jos tavoittelet verotonta luovutusta, määritä lunastussummaksi enintään 999 euroa. Näin ostoerien ja kurssien desimaalien pyöristykset eivät aiheuta verovapaan rajan ylittymistä.

Vastaavasti omaisuuden myyntitappio ei ole vähennyskelpoinen, jos verovuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut luovutushinnat ovat enintään 1 000 euroa ja hankintamenot enintään 1 000 euroa.

 

Tahdotko keskustella säästämisestä ja sijoittamisesta? Varaa aika tai jätä yhteydenottopyyntö.

Lue lisää verotuksesta: 
Pörssisäätiön Sijoittajan vero-oppaasta 
Verohallinnon nettisivuilta

Kategoriat
Säästäminen ja sijoittaminen

Ajankohtaista