Hur väljer jag rätt fond 2021?

Det finns många olika slags fonder och det kan kännas svårt att jämföra dem. Vi har samlat tips som hjälper dig att identifiera en bra fond som lämpar sig för dina mål.

Tre viktiga frågor: placeringstid, avkastningsförväntningar och förmåga att ta risker

När du väljer en fond är det viktigt att tänka på för hur lång tid du är villig att placera dina pengar, en hurudan avkastning du förväntar dig och hur väl du tål risken.

Placeringstid – Hur långsiktigt avser du att placera? När vill eller behöver du få tillgång till dina besparingar? Spartiden beror också på målet: är det en ny bil eller att bli pensionär vid 65 år – eller kanske båda?

Avkastningsförväntning – Vilka avkastningsmål har du för din placering? Ju högre avkastning man vill nå desto sannolikare är det att placeringens värde fluktuerar.

Risktagningsförmåga – Placering är alltid förenat med risker. Beroende på kursfluktuationerna kan avkastningen på fonden en tid vara svag, eller besparingarna kan till och med visa minus. Hurudan är din förmåga och vilja att ta risker? Hurudana variationer i värdet på dina besparingar är du beredd på? 

Placeringstid vid valet av fond

Om du planerar att placera endast för en kort tid, mindre än ett år, kan fonder med lägre risk och även lägre avkastningsförväntningar vara ett bättre alternativ. Aktiefonder möjliggör högre avkastning, men att placera i dem kräver en längre spartid samt vilja och förmåga att ta risker som klarar av fluktuationerna på aktiemarknaden. 

Utöver den långa placeringstiden utjämnar den tidsspridning som regelbundenhet medför – till exempel varje månad på lönedagen – förändringar i fondens värde till följd av ekonomiska upp- och nedgångar.

Granskat över en längre tid medför kursnedgångar en möjlighet: fonderna består sinsemellan av lika stora fondandelar. Andelens pris bestäms dagligen av det totala värdet på de placeringar som ingår i fonden. När kurserna är låga får du fler fondandelar för samma sparbelopp. Du drar nytta av detta när kurserna stiger.

Värdet på ditt fondsparande = fondandelens dagliga värde x antalet fondandelar

Exempel på placeringsobjekt för olika spartider

1–12 mån., placeringsplan på kort sikt
Vid en placeringstid på högst ett år lönar det sig i allmänhet värt att hålla risken så låg som möjligt – vilket också innebär låga avkastningsförväntningar. Rekommenderade alternativ är konton, såsom sparkonton, och en kort räntefond i vilken tillgångar placeras i räntebärande värdepapper.
 
2–5 år, placeringsplan på medellång sikt
Risken och avkastningsförväntningarna kan ökas. Exempel på lämpliga alternativ för detta tidsperspektiv är räntefonder, blandfonder med ränte- och aktieplaceringar, indexlån och sparförsäkringar som kombinerar sparande och försäkring.
 
Över 5 år, placeringsplan på lång sikt
Långsiktiga placeringar som är värda att bekanta sig med är bland annat bland- och aktiefonder, direkta aktieinvesteringar och sparförsäkringar.

Avkastningen på placeringar, det vill säga avkastningsförväntningen, står ofta i förhållande till risken

Det finns alltid risker med placeringar. Riskens storlek beror på fondens placeringspolicy: ju högre avkastning man vill nå, alltså ju större avkastningsförväntningar man har för placeringen, desto sannolikare är det att placeringens värde fluktuerar.

Avkastningsförväntningarna för räntefonder är lägre (vanligtvis 2–4 % per år) och kräver en lägre risktagningsförmåga.

Avkastningsförväntningarna för blandfonder är högre än för räntefonder (cirka 4–6 % per år), men kräver måttlig risktagningsförmåga.

Avkastningsförväntningarna för aktiefonder är högre än för både räntefonder och blandfonder (cirka 7–8 % per år) och kräver en god risktagningsförmåga.

När du väljer en fond bör du överväga hur stora risker du är villig att ta. Aktiefonder ges bäst avkastning när tiderna är goda, men de sjunker också mest under en nedgång.

Kännetecken på en bra fond

När du har planerat din placeringstid, dina avkastningsförväntningar och din risktagningsförmåga har du redan kommit långt vid valet av en fond. När du överväger olika alternativ bör du ta en titt på fondernas egenskaper. 

En tydlig placeringsstrategi beskriver hur tillgångarna förvaltas och på vilket sätt man väljer placeringsobjekt.

Den långsiktiga avkastningsutvecklingen visar om avkastningen har varit stabil eller om man med hög risk strävar efter snabb avkastning. En fond som jagar snabbvinster är inte nödvändigtvis det bästa alternativet.

En fond som följer principerna för ansvarsfulla placeringar främjar ansvarsfull affärsverksamhet och minskar riskerna förknippade med placeringsobjektet. Alla fonder som förvaltas av Sp-Fondbolag har förbundit sig till FN:s principer för ansvarsfulla placeringar.

 

Läs mer om Sparbankens fonder, så hittar du mångsidiga lösningar på sparande och placerande. 

När du vill börja fondspara, boka tid för ett möte.

Kategorier
...